مطالعات زنان
سنخ بندی دوستی‌های بین دو جنس (مورد مطالعه: دختران جوان شهر کرمانشاه)

محسن نیازی؛ لیلا پرنیان

دوره 12، شماره 4 ، دی 1393، ، صفحه 559-576

https://doi.org/10.22059/jwdp.2014.54535

چکیده
  هدف این تحقیق سنخ‌شناسی روابط با جنس مخالف در بین دختران جوان است. این پژوهش با استفاده از روش کیفی، با رویکرد نظریه‌پردازی داده‌محور و به‌کارگیری تکنیک مصاحبۀ نیمه‌ساخت‌یافته و تعاملی انجام شد. جامعة مطالعه‌شده در این پژوهش دختران جوان 19ـ30 سالة ساکن در شهر کرمانشاه بود. با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و نظری، با 48 نفر از ...  بیشتر