مطالعات زنان
مطالعة کیفی مصرف قلیان بین دختران و زنان جوان شهر شیراز

مهران سهراب زاده؛ لیلا پرنیان

دوره 13، شماره 2 ، تیر 1394، ، صفحه 193-224

https://doi.org/10.22059/jwdp.2015.55990

چکیده
  در پژوهش حاضر، با هدف راه‌بُردن به تجربه و درک دختران و زنان جوان از مصرف قلیان، به روش نظریة مبنایی با 37 نفر از این افراد، که سابقة مصرف داشتند، مصاحبة نیمه‌ساخت‌یافته و تعاملی انجام گرفت. نتایج نشان داد که پاسخ‌گویان به دلایل دوست‌محوری، برابری‌گرایی، تجددگرایی، لذت‌گرایی، تغییر الگوی فراغت‌ و فشار و درماندگی به مصرف قلیان ...  بیشتر