جامعه شناسی
ورزش زنان و دلالت های معنایی آن

امید قادرزاده؛ سیده چیمن حسینی

دوره 13، شماره 3 ، مهر 1394، ، صفحه 309-334

https://doi.org/10.22059/jwdp.2015.56334

چکیده
  در مقایسه با گذشته، که ورزش در ذیل ابعاد آیینی، مذهبی و جنگاوری معنا پیدا می‏کرد و امری مردانه تلقی می‏شد، امروزه، به دلیل پیوند عمیق با مدیریت بدن، فراغت و سلامت، ورزش ماهیتی فراجنسیتی به‏ خود گرفته و به بخشی از زندگی روزمره بین زنان مبدل شده است. در پژوهش حاضر، به قصد راه بُردن به تجربه و درک زنان از ورزش، به روش نظریة مبنایی ...  بیشتر