جامعه شناسی
تجربۀ زیستۀ زنان مطلقۀ شهر ساوه در حوزۀ روابط خانوادگی و اجتماعی

فریده خلج آبادی فراهانی؛ فاطمه تنها؛ فاطمه ابوترابی زارچی

دوره 15، شماره 2 ، تیر 1396، ، صفحه 223-240

https://doi.org/10.22059/jwdp.2017.62355

چکیده
  امروزه، تعداد زنانی که همسران خود را بر اثر طلاق از دست داده‌‌اند رو به افزایش است. این زنان به دلیل فشارهای اقتصادی و اجتماعی معمولاً تغییراتی را در روابط خود تجربه می‏کنند. این تحقیق با هدف کشف تجربیات زیستة زنان زیر 35 سال مطلقه از تغییرات در روابط خانوادگی و اجتماعی پس از اطلاق در شهر ساوه انجام شد. مصاحبه‌شوندگان از نظر وضعیت ...  بیشتر