نوع مقاله : کاربردی

نویسندگان

1 دانشیار مؤسسة مطالعات و تحقیقات جامع و تخصصی جمعیت کشور

2 کارشناس ارشد جمعیت‌شناسی دانشگاه شیراز

3 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعة دانشگاه یاسوج

چکیده

امروزه، تعداد زنانی که همسران خود را بر اثر طلاق از دست داده‌‌اند رو به افزایش است. این زنان به دلیل فشارهای اقتصادی و اجتماعی معمولاً تغییراتی را در روابط خود تجربه می‏کنند. این تحقیق با هدف کشف تجربیات زیستة زنان زیر 35 سال مطلقه از تغییرات در روابط خانوادگی و اجتماعی پس از اطلاق در شهر ساوه انجام شد. مصاحبه‌شوندگان از نظر وضعیت اشتغال و مادر بودن در شرایط متفاوتی قرار داشتند. نمونه‏گیری این تحقیق به شکل هدفمند و با روش گلولة برفی انجام شد. با توجه به اینکه تجربیات زنان در مورد ماهیت روابط آنان پس از طلاق مورد کنکاش قرار می‏گیرد، رویکرد این تحقیق پدیدارشناختی است. جوهرة مشترک در تجربیات زنان در روابط خانوادگی، محیط حمایتی و کنترلی و در روابط اجتماعی، طرد اجتماعی درون‌زا و برون‌زا و فضای ناایمن شغلی و اجتماعی بود. این نتایج کاربردهای زیادی برای حمایت‏های اجتماعی زنان پس از طلاق و همچنین آموزش‏های زوجین از تغییرات روابط پس از طلاق خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Life experience of divorced women in Saveh City in the scope of family and social relations

نویسندگان [English]

  • Farideh Khalajabadi Farahani 1
  • Fatemeh Tanha 2
  • Fatemeh Abootorabi Zarchi 3

1 Associate Professor, Institute for the Study and Research of the Population and Population of the country

2 MA in Demography, University of Shiraz

3 PhD Student of Sociology of Economics and Development, Yasouj University

چکیده [English]

Today, the number of women who have lost their husbands as a result of divorce is on the rise. The experiences of these women often change in their relationships because of economic and social pressures. This study aims to explore the experiences of divorced women aged under 35about changes in family and social relationships, the results were then applied to the women living in Saveh. Interviewees were in different position with employment and mother. Sampling of this research was done purposefully using snowball method. This research is phenomenological given that women experience about the nature of their relationships after divorce is explored. In family relationships, the essence of women experience was supportive, and in social relations, their relationship was characterized with internal and external social exclusion and unsafe occupational and social environment. This resuls will be have many uses for social protection from women after divorce and also for married couple training about changing relationship after divorce.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Divorced women
  • phenomenology
  • family support and control environment
  • endogenous social exclusion
  • exogenous social exclusion
[1] افراسیابی، حسین؛ جهانگیری، ساناز (1395). «آسیب‌شناسی تعاملات اجتماعی زنان سرپرست خانوار»، زن در توسعه و سیاست، دورة 14، زمستان.
[2] حسنی، رضا؛ قدرتی، حسین؛ امیرپور، مهناز (1393). «پیامدهای طلاق برای زنان مطلقة شهر مشهد (یک پژوهش کیفی)»، مجلة مطالعات علوم اجتماعی ایران، س 11، ش 42، پاییز.
[3] زارعی، فاطمه؛ صلحی، مهناز؛ تقدیسی، محمدحسین (1393). «درک تجربیات پس از طلاق در زنان: یک پژوهش کیفی»، مجلة علوم پزشکی رازی، دورة 21، ش 124، مهر.
[4] زیبرا، مارتین (1385). نظریه‏های جامعه‌شناسی طردشدگان اجتماعی، ترجمة حسن حسینی، تهران: آن.
[5] سایت ادارة جوانان استان مرکزی.
[6] صادقی فسایی، سهیلا؛ ایثاری، مریم (1392). «بازتعریف خود و ساخت هویت در میان زنان پس از طلاق»، دوفصل‌نامة پژوهش‌نامة زنان، س 4، ش اول (پیاپی 7)، ص 111ـ118.
[7] صادقی فسایی، سهیلا؛ ایثاری، مریم (1393). «نقش فرهنگ جنسیتی در تعاملات اجتماعی زنان پس از طلاق»، مجلة مطالعات فرهنگی و ارتباطات، دورة 10، ش 34، بهار، ص 75ـ99.
[8] صدرالاشرافی، مسعود؛ خنکدار طارسی، معصومه و دیگران (1391). «آسیب‌شناسی طلاق و راهکارهای پیشگیری از آن»، مهندسی فرهنگی، س 7، ش 73 و 74، بهمن و اسفند.
[9] عنایت‌زاده، لیلا؛ قاضی طباطبایی، محمود (1392). «تجربه زیستة زنان مطلقه کُرد، فرایندها و چالش‏های آنان: بررسی پدیدارشناختی (مطالعة موردی شهرستان سقز)»، فصل‌نامة زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان) ، س 5، ش 3.
[10] فلیک، اووه (1391). درآمدی بر تحقیق کیفی، ترجمة هادی جلیلی، تهران: نی.
[11] قدرتی، شفیعه؛ باقری، شهلا و دیگران (1395). «معناکاوی طلاق از نظر زنان مطلقة شهر سبزوار»، مجلة مسائل اجتماعی ایران، س 7، ش 2، پاییز و زمستان، ص 97ـ115.
[12] قطبی، مرجان؛ هلاکویی نائینی، کوروش و دیگران (1383). «وضعیت طلاق و برخی از عوامل مؤثر بر آن در افراد مطلقة ساکن در منطقة دولت‌آباد»، فصل‌نامة رفاه اجتماعی، س 3، ش 12.
[13] کلانتری، عبدالحسین؛ روشن‌فکر، پیام؛ جواهری، جلوه (1390). «مرور سه دهه تحقیقات علل طلاق در ایران»، فصل‌نامة شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده، س14، ش 53.
[14] گیدنز، آنتونی (1392). جامعه‌شناسی، ترجمة حسن چاوشیان، تهران: نی.
[15] محمدپور، حمید (1393). «بسترها، پیامدها و سازگاری زنان مطلقة شهر تهران (یک مطالعة پدیدارشناسانه)»، فصل‌نامة مشاوره و روان‌درمانی خانواده، ش اول.
[16] منصوریان، یزدان (1393). «بازتاب تجربه‏های زیسته در پژوهش»، سخن هفته لیزنا، ش 192، 30 تیر.
[17] Clarke, Simon (2008). “Culture and Identity”, the SAGE handbook of cultural analysis. 2008. SAGE publication. 8 Aug. 2011.
[18] Goffman, Erving. (1968). Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity. London: Pelican.
[19] Kavas, S. (2010). Post Divorce Experience of Highly Educated and Professional Women. A Phd Thesis, School of Social Sciences, Department of Sociology, Middle East Technical University.
[20] Merriam Sh.B. (2009). Qualitative Research, A guide to design and Implementation, Jossay Bass.
[21] Sánchez, Luz Dalia (2010). “Medication Experiences of Hispanic People Living with HIV/AIDS”, innovations in pharmacy ,Vol. 1, No. 1, Article 6
[22] Schalkwyk, G.v. (2005). Explorations of Post-Divorce Experiences:Women’s Reconstructions of Self. ANZJFT.
[23] Thomas, C., Ryan, M. (2008). “Women's Perception of the Divorce Experience: A Qualitative Study”, Journal of Divorce & Remarriage, Vol. 49(3/4).
[24] Van Manen, M (1990). Researching Lived Experience: Human Sience for an action sensitive pedagogy: State university of New York Press.