مطالعات زنان
نیازهای دانشی و اجتماعی زنان روستای قزل‌تپۀ علی ‏قلی استان زنجان برای مدیریت جامع حوضۀ آبخیز

اسماعیل کرمی دهکردی؛ رقیه بابائی

دوره 15، شماره 2 ، تیر 1396، ، صفحه 241-264

https://doi.org/10.22059/jwdp.2017.62356

چکیده
  زنان روستایی نقش مهمی در تأمین معیشت خانوارهای روستایی دارند و می‏توانند در برنامه‏های مدیریت پایدار منابع طبیعی نقش بسزایی ایفا کنند. هدف این پژوهش بررسی فعالیت‏های معیشت زنان روستایی و نیازهای مرتبط آنان برای ارتقای ظرفیت‏های دانشی و اجتماعی آن‌هاست. پژوهش با استفاده از یک مطالعة موردی و فنون ارزیابی سریع مشارکتی در روستای ...  بیشتر