مطالعات زنان
بازنمایی ماهیت قدرت در میان مدیران آموزشی زن: تدوین چارچوبی نظری

خلیل غلامی؛ ناصر شیربگی؛ دلسوز حسینی

دوره 13، شماره 4 ، دی 1394، ، صفحه 507-523

https://doi.org/10.22059/jwdp.2015.58133

چکیده
  پژوهش حاضر به دنبال واکاوی ماهیت قدرت و تدوین چارچوبی نظری در میان مدیران زن مدارس بود. پارادایم معرفت‌شناسی انتقادی با رویکرد کیفی و راهبرد نظریة داده‌بنیاد مورد استفاده قرار گرفت. بر‌اساس نمونه‌گیری نظری و هدفمند، مصاحبة نیمه‌ساختارمند با مدیران زن، مدیران مرد و همچنین مردانی که همسر شاغل داشتند، انجام شد. پس از پیاده کردن و ...  بیشتر