بازتعریف هویت زنان همسر از دست داده: مطالعه‌ای در محله‌های افسریه و عباس‌آباد تهران

مژگان بلوری؛ سهیلا علیرضانژاد

دوره 19، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 141-166

https://doi.org/10.22059/jwdp.2021.314004.1007917

چکیده
  پرسش آغازین این پژوهش عبارت است از «زنان متأهلی که همسر خود را از دست می‏دهند، چگونه هویت خود را بازتعریف می‏کنند؟» این پژوهش بر پایة رهیافت نظریة داده‌بنیاد انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبة نیمه‌ساخت‏یافته سیر زندگی و مشاهده است. نظریات گیدنز، کاستلز، جنکینز و گیلیگان در بازتعریف هویت بررسی شد. حجم نمونه 21 نفر از ...  بیشتر