بررسی و مقایسة شاخص‌های توانمندی روان‌شناختی زنان روستایی و شهری در بحران

سمیه کاظمیان؛ فهیمه فداکار داورانی؛ مریم سیفی

دوره 17، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 349-368

https://doi.org/10.22059/jwdp.2020.286143.1007690

چکیده
  توانمندی روان‌شناختی زنان فرایندی است که در آن زنان به لحاظ شناختی و رفتاری برای سازماندهی زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی خود توانمند می‌شوند. این پژوهش با هدف مقایسة شاخص‌های توانمندی روان‌شناختی در زنان روستایی و شهری انجام گرفت. در این پژوهش، زنان ساکن در شهر سرپل ذهاب و روستاهای همجوار، که پس از زلزلة کرمانشاه همچنان در شهر ...  بیشتر