مطالعة فرایند برساخت فهم جنسی در دختران نوجوان شهر اصفهان

بهجت حاجیان؛ وحید قاسمی؛ علی ربانی؛ عفت السادات مرقاتی خویی

دوره 19، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 119-140

https://doi.org/10.22059/jwdp.2021.308359.1007878

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، مطالعة فرایند برساخت فهم جنسی دختران نوجوان شهر اصفهان پس از مواجهه با دنیای جنسی است. این پژوهش با روش نظریة زمینه‏ای و در رویکرد برساخت‏گرایانه اجرا شده است. مشارکت‏کنندگان در پژوهش، دختران نوجوان 12 تا 18 سالة‏ شهر اصفهان بودند و با روش نمونه‏گیری هدفمند متوالی شامل نمونه‏گیری گلوله‏برفی و نظری به بررسی ...  بیشتر