مطالعه تطبیقی روابط خانوادگی در خانواده های چندزن و تک همسر

محمدتقی شیخی؛ نعیما محمدی

دوره 6، شماره 4 ، اسفند 1387

چکیده
  ساختار خانواده تک‌همسر تفاوت معنی‌داری با ساختار خانواده چندهمسر دارد. از این‌رو، روابط خانوادگی متفاوتی در هر یک از این دو ساخت مشاهده شده است. هر زمان که تغییراتی اساسی در شکل، شیوه سکونت و تعداد اعضاء خانواده بر حسب نقش و پایگاه آن‌ها ایجاد شود، محتوای کشمکش از یک‌سو و شدت کشمکش از سوی دیگر در روابط خانوادگی تحت تأثیر قرار می‌گیرد. ...  بیشتر

رابطه بین جامعه پذیری جنسیتی ، منابع در دسترس زنان و رابطه خانوادگی باخشونت علیه زنان در تهران:

منصوره اعظم آزاده؛ راضیه دهقان فرد

دوره 4، 1-2 ، شهریور 1385

چکیده
  پژوهش‏هایی که تا‏کنون در زمینه خشونت علیه زنان انجام گرفته به این واقعیت که خشونت خانگی از اختلال در تعاملات سالم اجتماعی و خانوادگی و عدم دسترسی به منابع با ارزش نتیجه می‌شود کمتر توجه نموده‌اند. بنابراین در این مقاله سعی می‏شود علاوه بر توجه به عواملی همچون شکل روابط در خانواده جهت‏یاب، شیوه جامعه پذیری نقش‌های جنسیتی در خانواده ...  بیشتر