واکاوی مسئله ازدواج و اعتبارسنجی یک راه‏حل

رسول صادقی؛ علی محمد قدسی؛ جواد افشارکهن

دوره 5، شماره 1 ، شهریور 1386

چکیده
  در وضعیت کنونی جامعه ایران، پدیده ازدواج تحت‏تأثیر تحولات ساختاری و ارزشی جامعه از یکسو و شرایط بی‎سازمانی و ناهماهنگی خرده‎ نظام‎های اجتماعی از سوی دیگر، بعنوان یک مسئله اجتماعی نمود یافته است. با توجه به اهمیت موضوع و ساختار جوان جمعیتی ایران، این مقاله به بررسی نگرش و دیدگاه جوانان مجرد پیرامون ازدواج، ابعاد و جهات آسیب‏زای ...  بیشتر