تحلیل جامعه‌شناختی رفتار شهرگرایی زنان شهر تهران

یعقوب موسوی؛ اعظم پاک خصال

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1391، ، صفحه 61-82

https://doi.org/10.22059/jwdp.2012.24767

چکیده
  شهرگرایی با همه مظاهر، پیچیدگی‌ها و مسائل مختلف خود توانسته است آثار عمیق بر رفتار و کنش شهروندان ایجاد کند. این بررسی در نظر دارد تا مسئله‌ی رشد فرهنگ شهرگرایی را در مطالعه‌ای جامعه‌شناختی و با روش پیمایشی در بین گروه زنان بررسی نماید. به نظر می‌رسد زنان از لحاظ پذیرش، درونی کردن و بازنمایی بخشی از ایستارهای فرهنگی، ارزش‌ها و ...  بیشتر