نویسندگان

دانشگاه الزهرا

چکیده

شهرگرایی با همه مظاهر، پیچیدگی‌ها و مسائل مختلف خود توانسته است آثار عمیق بر رفتار و کنش شهروندان ایجاد کند. این بررسی در نظر دارد تا مسئله‌ی رشد فرهنگ شهرگرایی را در مطالعه‌ای جامعه‌شناختی و با روش پیمایشی در بین گروه زنان بررسی نماید. به نظر می‌رسد زنان از لحاظ پذیرش، درونی کردن و بازنمایی بخشی از ایستارهای فرهنگی، ارزش‌ها و هنجارهای شهرگرایی، شرایط خاص و قابل مطالعه‌ای دارند. در این نوشتار تلاش می‌شود با تحلیل یافته‌های تحقیق، الگوها و شاخص‌های اساسی زنان شهرنشین در ارتباط با شهرگرایی مورد بررسی قرار گیرد. سطح تحلیل در این پژوهش، خرد و واحد تحلیل، فرد است. حجم نمونه تحقیق 400 نفر از زنان 50-20 ساله‌ی ساکن در سه منطقه‌ی شهر تهران است که به صورت تصادفی و با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شده‌اند. یافته‌های پژوهش مبیّن وجود رابطه‌ی معنادار بین شهرگرایی و از خودبیگانگی فردی، عقلانی شدن کنش فردی، کاهش انسجام اجتماعی و افزایش فردگرایی و کاهش پیوند عاطفی در بین زنان است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Sociological Analysis of Women’s Urbanization Trend in Tehran

نویسندگان [English]

  • yaghob mousavi
  • azam pakkhesal

چکیده [English]

Urbanization with all its semblances, complexities, and problems has been able to have profound effects on the behavior and action of citizens. This study intends to examine the issue of urbanization trends growth sociologically through survey method among women. It seems that in terms of acceptance, internalization, and representing parts of cultural situation, values and urbanization norms, women have peculiar conditions which need to be studied. This article is an attempt at analyzing the research findings, patterns and basic indicators of urban women in connection with Urbanization. The level of the research is micro and the unit of analysis is individual. Sample size was 400 individuals of 20-50 year old women living in three districts of Tehran, selected randomly by cluster sampling. Findings revealed a significant relationship among Urbanization and self-estrangement, rationalization of individual action, declination of social cohesion and escalation of individualism and loss of bond between women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alienation
  • cultural situation
  • individualism.
  • Social cohesion
  • urbanization