مبانی فقهی و بحث حقوقی اذن ولی در نکاح دختر بالغه رشیده

فریبا حاجیعلی؛ فاطمه قدرتی

دوره 6، شماره 4 ، اسفند 1387

چکیده
  نهاد حقوقی اذن، در میان اعمال حقوقی یک‌طرفه جایگاه ویژه‏ای در فقه و به تبع آن، قانون مدنی دارد و در مباحث متنوع فقهی حقوقی به‌کار گرفته می‌شود. باب نکاح در فقه و حقوق مدنی یکی از این ابواب است که اعتبار اذن ولی در نکاح دختر یا پسر صغیر و نیز در نکاح باکره از جمله سؤالات مهم و پر مناقشه این حوزه است که نوع پاسخگویی به آن، جهت‌گیری‌ها ...  بیشتر