مطالعه تطبیقی میزان احساس امنیت اجتماعی زنان و مردان ساکن شهر یزد

سیدعلیرضا افشانی؛ راضیه ذاکری هامانه

دوره 10، شماره 3 ، مهر 1391، ، صفحه 145-162

https://doi.org/10.22059/jwdp.2012.29486

چکیده
  احساس امنیت، پیشنیاز هرگونه توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی محسوب شده و با سطح پیشرفت جوامع در ارتباط است. آگاهی از وضعیت احساس امنیت ساکنان یک اجتماع نقش موثری در شناخت چالش ها و راهکارهای توسعه یک جامعه داشته و در جهت تقویت زیرساخت های آن عمل می‌نماید. لذا پژوهش حاضر درصدد است تا میزان احساس امنیت اجتماعی را در بین زنان و ...  بیشتر