نویسندگان

1 دکترای جامعه شناسی و استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد

2 کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه یزد

چکیده

احساس امنیت، پیشنیاز هرگونه توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی محسوب شده و با سطح پیشرفت جوامع در ارتباط است. آگاهی از وضعیت احساس امنیت ساکنان یک اجتماع نقش موثری در شناخت چالش ها و راهکارهای توسعه یک جامعه داشته و در جهت تقویت زیرساخت های آن عمل می‌نماید. لذا پژوهش حاضر درصدد است تا میزان احساس امنیت اجتماعی را در بین زنان و مردان ساکن شهر یزد مورد مقایسه قرار دهد.روش مورد استفاده در این تحقیق، از نوع پیمایشی می‌باشد؛ داده ها با ابزار پرسشنامه و با استفاده از شیوه نمونهگیری خوشه ای متناسب از 246 نفر از افراد ساکن شهر یزد گردآوری شده است.احساس امنیت اجتماعی در دوازده بعد امنیت جانی، امنیت مالی، امنیت اقتصادی، امنیت شغلی، امنیت اخلاقی، امنیت فرهنگی، امنیت عاطفی، امنیت احساسی، امنیت فکری، امنیت حقوقی، امنیت قضایی و امنیت نوامیس به تفکیک زنان و مردان سنجیده شده است. یافته های تحقیق گویای آن است که احساس امنیت جانی در زنان یزدی به طور معنی‌داری کمتر از مردان بوده؛ درحالی که احساس امنیت اقتصادی در مردان پایین-تر از زنان است. در سایر ابعاد احساس امنیت اجتماعی تفاوت معنی‌داری بین زنان و مردان وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative Study of Social Security Feelings Rate by Men and Women in Yazd

نویسندگان [English]

  • Ali Reza Afshani 1
  • Razieh Zakeri Hamaneh 2

1

2

چکیده [English]

Feeling secure is a prerequisite of any social, economic, cultural and political development and it is directly related to the level of development of the society. Being aware of the situation of security feelings of society members plays a key role in recognizing the challenges and development strategies of society and can strengthen the infrastructures of the society. The present study aims to evaluate the rate of security feeling among men and women of Yazd by comparison. Survey method was used as the research approach through the questionnaire instrument and proportional cluster sampling, sized 246 people residing in Yazd. Feeling socially secure was evaluated separately among men and women in 12 different aspects: life, financial, Economic, job, moral, cultural, emotional, feeing, intellectual, legal, judicial, and honor security. The findings reveal that life security feeling among women is significantly less than men’s in Yazd, while economic security feeling is more among men compared to women. In other aspects feeling socially secure is not very different between men and women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic security
  • Life Security
  • security feeling
  • social security