خانواده و راه کارهای توسعه کارآفرینی زنان ایرانی

پروانه گلرد

دوره 7، شماره 2 ، مرداد 1388

چکیده
  توجه به استعداد و نقش زنان در توسعه‌ی کشورها ضرورت دارد. بسیاری از دولت‌ها در بحران‌های اقتصادی توانسته‌اند با اتخاذ تدابیر و سیاست‌هایی و با بهره‌مندی از نیرویِ کار زنان ‌بر بحران‌های جامعه‌ی خود فایق آیند و در مسیر توسعه موفق شوند. تئوری‌های اجتماعی بیان می‌دارند که محیط کار، خانواده و ساختار زندگی اجتماعی بر دسترسی زنان ...  بیشتر