نویسنده

دکترای مدیریت، محقق کارآفرینی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب

چکیده

توجه به استعداد و نقش زنان در توسعه‌ی کشورها ضرورت دارد. بسیاری از دولت‌ها در بحران‌های اقتصادی توانسته‌اند با اتخاذ تدابیر و سیاست‌هایی و با بهره‌مندی از نیرویِ کار زنان ‌بر بحران‌های جامعه‌ی خود فایق آیند و در مسیر توسعه موفق شوند. تئوری‌های اجتماعی بیان می‌دارند که محیط کار، خانواده و ساختار زندگی اجتماعی بر دسترسی زنان به فرصت‌های شغلی و عمل‌کرد آنان مؤثر است. خانواده‌ها می‌توانند فرصت‌ها یا محدودیت‌هایی را به‌صورت عوامل بازدارنده یا تقویت‌کننده به‌وجود آورند که بر روی کوشش‌های فردی زنان در کسب‌وکار تأثیرگذار باشد. مقاله‌ی حاضر شرایط خانوادگی زنان کارآفرین و حمایت‌های خانواده‌ی زنان را از فعالیت‌های کارآفرینانه‌ی آنان را مطالعه می‌کند. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که نیازهای اقتصادی خانواده مهم‌ترین عامل در ورود زنان به کارآفرینی محسوب می‌شود و بعد از آن، خانواده‌ی کارآفرین، حمایت عاطفی خانواده، فوت همسر، متارکه، حمایت مالی و در نهایت حمایت شبکه‌ای خانواده از عوامل مهم و تأثیرگذار در توسعه‌ی کارآفرینی زنان است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In order to develop a country it is necessary to pay attention to women’s role particularly their talents and abilities. Many governments have
overcome their economical crisis by adopting measures and policies for higher participation of women. Sociological theories argue that social
structure, workplace, and family affect women’s access to entrepreneurial opportunities and may influence performance. The families can create
opportunities and limitations that affect women’s individual efforts. The current essay surveys family situation and family support in entrepreneurial
activity. The results of the statistical analysis show that family’s entrepreneur, divorce, husband’s death, emotion family, financial, and
networks support are some of effective factors in development of women entrepreneurship. Among them “economical needs” are the most effective
factors in start up of Iranian women's business.

کلیدواژه‌ها [English]

  • entrepreneurial activity
  • Entrepreneurship Development
  • entrepreneur women
  • family