اکولوژی و محیط زیست
تأثیر حضور زنان در هیئت‌مدیره بر عملکرد محیط‌زیستی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

جواد معصومی؛ محسن آذین جم

دوره 20، شماره 4 ، دی 1401، ، صفحه 609-631

https://doi.org/10.22059/jwdp.2022.337246.1008156

چکیده
  عملکرد محیط‌زیستی نه‌تنها در راستای تقویت مشروعیت اجتماعی عمل می‌کند، بلکه به مزیت رقابتی نیز منجر می‌شود؛ زیرا سبب افزایش بهره‌وری و تحریک نوآوری در فعالیت‌های عملکرد محیط‌زیستی می‌شود.هدف پژوهش حاضر بررسی نقش حضور زنان در هیئت‌مدیره بر عملکرد محیط‌زیستی شرکت‌ها است.برای رسیدن به این هدف، داده‌های 160 شرکت پذیرفته‌شده در ...  بیشتر