نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه حسابداری، واحد سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار، ایران

چکیده

عملکرد محیط‌زیستی نه‌تنها در راستای تقویت مشروعیت اجتماعی عمل می‌کند، بلکه به مزیت رقابتی نیز منجر می‌شود؛ زیرا سبب افزایش بهره‌وری و تحریک نوآوری در فعالیت‌های عملکرد محیط‌زیستی می‌شود.
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش حضور زنان در هیئت‌مدیره بر عملکرد محیط‌زیستی شرکت‌ها است.
برای رسیدن به این هدف، داده‌های 160 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1394 تا 1398 جمع‌آوری و تحلیل شد. روش پژوهش از نوع رگرسیون لاجیت و داده‌های تابلویی است.
یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد وجود زنان در هیئت‌مدیرۀ شرکت‌های بورسی موجب افزایش عملکرد محیط‌زیستی آن‌ها شده است.
وجود زنان در هیئت‌مدیره می‌تواند توانایی شرکت را در ایجاد و جذب منابع مختلف (مانند دانش، ارتباطات، شهرت، و اطلاعات) برای انجام مسئولیت‌های مدیران به نمایندگی از منافع سهام‌داران افزایش دهد. ترکیبی از مهارت‌های ناشی از حضور زنان در هیئت‌مدیره با ایجاد تخصص لازم برای توجه و تمرکز در زمینه‌های مشاوره، مشروعیت و کانال‌هایی برای ارتباط فراهم می‌سازد. همچنین علاوه بر موارد اشاره‌شده، میزان توجه شرکت را به مسائل پیچیدۀ محیط‌زیستی افزایش می‌دهد و به بهبود عملکرد محیط‌زیستی شرکت‌ها می‌انجامد؛ بنابراین، این پژوهش جهت‌گیری ارزشمندی را برای شرکت‌هایی فراهم می‌کند که برای بهبود حضور زنان در هیئت‌مدیره و عملکرد محیط‌زیستی خود تلاش می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of Women’s Presence on the Board of Directors on the Environmental Performance of Companies Listed on the Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Javad masomi
  • Mohsen Azinjam

Department of Accounting, Sabzevar Branch, Islamic Azad University, Sabzevar Branch, Iran

چکیده [English]

Background: Environmental performance not only strengthens social legitimacy, but it also leads to a positive, competitive context, since it increases the productivity, and stimulates innovation in environmental performance it is highly important to adopt effective strategies to reduce the environmental consequences of industrial activities. Today, to protect the environment, the eventual goal is to achieve sustainable development in the form of economic programs harmonious with the principles of environmental protection and preventing the destruction and depletion of renewable and non-renewable resources. Environmental performance not only acts in the direction of strengthening social legitimacy, but it can also lead to a competitive force, because it increases productivity, stimulates innovation and attracts the organization for high potentiality in environmental performance. The existence of the educational programs on environmental assets can change the common mental assumptions about the importance of the environment, which subsequently changes the environmental culture. Researchers in this field showed that environmental education has a positive relationship with environmental culture. Management support for environmental projects is one of the most important factors in expanding and strengthening the environmental culture in any organization.
Purpose: The purpose of this study is to investigate the role of women in the board of directors on the environmental performance of companies.
Methodology: In terms of the practical purpose and in terms of the type of study, the current research is a library field, using past information in a retrospective approach. In addition, it is a type of quasi-experimental research in the field of descriptive research. Based on the research method, correlation is that in this type of research, the relationship between variables is analyzed based on the purpose of the research. In this research, the required information was collected by an extensive study of research articles and research background in this field. To collect the required data, it was also used through viewing the financial statements and notes attached to the financial statements, other reports of companies and the stock exchange organization. To achieve this goal, the data of 160 companies listed on Tehran Stock Exchange during the years 2016 to 2020 were collected and analyzed. The research method is logit regression and panel data.
Findings: The Findings show that the women’s participation on the board of directors of companies has increased the environmental performance.
Conclusion: This research indicates that the presence of women in the board of directors has a positive effect on the environmental performance of companies. Even in the European Commission, a plan has been presented to introduce a mandatory quota of women on company boards, based on the fact that companies with more female directors on the board are better managed than men on various issues (European Commission, b 2012). Akbari (2012) concluded in his research that women in most countries take more practical actions to protect the environment and optimal use of resources than men. The results of some studies display that the presence of women in the board of directors positively affects the environmental performance of companies. Women’s participation on the board can increase the company's ability to create and absorb various resources (such as; knowledge, communication, reputation, and information) to perform the responsibilities of managers on behalf of shareholders. The combination of skills resulting from gender diversity on the board leads to the creation of the necessary expertise to focus on consulting, legitimacy, and communication channels, in addition to the above, increases the company's attention to complex environmental issues and leads to improvements in the environmental performance of companies. Therefore, our research provides valuable direction for those firms working to improve both their boards’ gender diversity and their environmental performance. According to the obtained results, it is suggested that Tehran Stock Exchange Organization and the subject managers pay more attention to the environmental performance of the companies in the capital market and impose requirements to increase attention to the environmental issues of the companies admitted to the stock exchange. Also, due to the wide range of problems and dilemmas related to the environment, environmental education is necessary in the society. Therefore, more measures should be to complete and executive planning, to raise the public awareness and general environmental education for all sections of society, especially women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accountability
  • Corporate governance
  • Environmental performance
  • Social responsibility
  • Women on the board of Directors
Akbari, H. (2012). The role of women in sustainable development of the environment. Women in Development & Plitics, 10(4), 37-56. (In Persian)
Aloudari, H., & Mobini, V. (2020). The impact of transformational leadership and organizational innovation on environmental performance with the mediating role of human resource management in Tehran Jihad-e-Agriculture employees. Specialized Scientific Quarterly of New Research Approaches in Management and Accounting, 4(35), 96-118. (In Persian)
Bashirimanesh, N., & Vagfi, S. H. (2021). The effect of women’s presence on the board of directors on the quality characteristics of financial information of companies listed on the Tehran Stock Exchange. Women in Development & Plitics, 19(3), 477-500. (In Persian)
Callen, J. L., & Fang, X. (2013). Institutional investor stability and crash risk: Monitoring versus short-termism?. Journal of Banking & Finance37(8), 3047-3063.
Darini, V. M., Meftahi, H., & Namdar Joyami, E. (2018). Relationship between employee participation and environmental performance due to the role of strategies and perspective. Quarterly Journal of Environmental Education and Sustainable Development, 7(2), 115-128. (In Persian)
Fahimifard, S. M. (2020). Studying the effect of economic sanctions on Iran’s environmental indexes (SVAR approach). Journal of Econometric Modelling, 5(3), 93-119. (In Persian)
Hannigan, J. (2016). Environmental sociology. Translated by: A. Mohammadi, M. Rostami, & M. Anbari. Tehran: University of Tehran. (In Persian)
Jalili, S., & Kayseri, F. (2012). Investigating the relationship between profit quality and social responsibility of companies listed on the Tehran Stock Exchange, Audit Science, 14(57), 171-147. (In Persian)
Fauver, L., Hung, M., Li, X., & Taboada, A. G. (2016). Board reforms and social responsibility: worldwide evidence. Journal of Financial Economics (JFE), 125(1), 120-142.
Lu, J. & Herremans, I. M. (2020). Board gender diversity and environmental performance: An industries perspective. Journal of Business Strategy and the Environment, 28(7), 1449-1464.
Marchini, P. L., Tibiletti, V., Mazza, T., & Gabrielli, G. (2021). Gender quotas and the environment: Environmental performance & enforcement. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 6, 1-17.
Mivehchi, L., & Edalatian Shahriari, J. (2019). The role of green entrepreneurship on environmental performance based on the model of self-organization. Journal of New Research Approaches in Management and Accounting, 3(25), 59-71. (In Persian)
Pourali, A., Falahi, M. A., & Naji Meidani, A. A. (2019). The effects of good governance and political-civil liberties indices on environmental performance index (EPI): an analysis of 101 countries worldwide. Journal of Economics and Regional Development, 26(17), 63-94. (In Persian)
Qin, B. (2019). CEO overconfidence and corporate environmental performances. Jinhe Center for Economic Research, Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract, (8), 1-23.
Sepahvand, R., Sayehmiri, A., & Shirkhani, A. (2021). The impact of economic complexity on environmental performance in the MENA countries. Journal of Economic Research, 21(3), 177-208. (In Persian)
Sepasi, S., & Abdoli, L. (2016). Effect of managers’ gender on conditional conservatism. Journal of Women,s Studies Sociological and Psychological, 1(14), 129-154. (In Persian)
Tsarina, K. (2017). The influence of family ownership on social responsibility: evidence from property and real estate companies listed in Indonesia stock exchange. Journal of Corporate Governance, 23(3), 184-202.
Vaziri, N. (2021). The impact of board education on environmental performance with an emphasis on information transparency. Journal of Accounting and Management Vision, 4(38), 135-148. (In Persian)