نویسنده

چکیده

رفتارهای زنان به ویژه رفتارهای اقتصادی زنان - با توجه به افزایش روزافزون سهم آنها در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی - نیاز به بررسی بیشتری دارد .مقاله حاضر - به حضور زنان در بازارهای مالی می پردازد و سعی شده است که بر اساس اطلاعات گرد آوری شده از یک پژوهش میدانی در شهر تهران عوامل موثر بر تقاضای وام و اعتبار زنان در بازارهای مالی با تاکید بر سیستم بانکی بررسی شود در این مدل به عوامل اقتصادی نظیر متوسط در آمد نرخ بهره طول دوره با پرداخت بعد خانوار سن وضعیت اشتغال سطح تحصیلات وضعیت تاهل رفتار سپرده گذاری و سرمایه گذاری پرداخته شده است نتایج به دست آمده حاکی از آن است که مهم ترین عوامل اقتصادی موثر بر وام درخواستی زنان عبارتند از متوسط در آمد فرد و خانوار و طول دوره باز پرداخت به این معنی که افزایش در آمد یا طول دوره بازپرداخت باعث افزایش تقاضای وام از سوی زنان خواهد شد .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Women’s economic behavior, particularly due to their ever increasing contribution to the economic and social activities, needs to be further studied. This article, examines women’s participation in the financial markets. A field study gathered data from the city of Tehran, to review main factors of women demanding loan and credit in the financial market (with an emphasis on the banking system). In this model, economic factors such as average income, interest rate, length of return, size of household, age, employment, education, marital status, saving and investment behavior were included in the. The research findings indicate that the most important economic factors that influence women to demand loans are the average income of women and their household as well as the length of return. That is to say, with the increase of income or the length of return, women’s demand for credit will increase.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Banking System
  • credit
  • Income
  • interest rate
  • Women