گروه های زنان در حرکت تواناسازی

unknown

دوره 1، شماره 6 ، تیر 1382

چکیده
  این مقاله به موضوع جنبش زنان بعنوان جنبشی اجتماعی پرداخته و دیدگاه های کلاسیک و مدرن جنبش اجتماعی را بیان کرده است همچنین این پرسش اصلی مطرح شده است که خواست تغییر و نارضایتی زنان ایران از وضع خویش پیرامون چه محدودیت هایی شکل گرفته است نظریه پردازان جنبش اجتماعی در آغاز دهه 90 به فرایند کنش متقابل میان اعضای درگیر در جنبش اجتماعی و ...  بیشتر

جنبش اجتماعی زنان ایران

unknown

دوره 1، شماره 6 ، تیر 1382

چکیده
  در میان زنان ایران معاصر پویشی در جریان است که با توجه به عناصر مشترکی که در تعاریف جنبش های اجتماعی جدید وجود دارد می توان آن را یک جنبش نامید جنبشی که با چالش های زنان نسبت به نابرابری های قانونی حقوقی میان زنان و مردان و سایر مسائل آنان درحوزه های گوناگون زندگی مشخص می شود این مقاله با استفاده از یافته های پژوهشی میدانی با هدف درک ...  بیشتر

برآورد تقاضای اعتبارات زنان از سیستم بانکی

unknown

دوره 1، شماره 6 ، تیر 1382

چکیده
  رفتارهای زنان به ویژه رفتارهای اقتصادی زنان - با توجه به افزایش روزافزون سهم آنها در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی - نیاز به بررسی بیشتری دارد .مقاله حاضر - به حضور زنان در بازارهای مالی می پردازد و سعی شده است که بر اساس اطلاعات گرد آوری شده از یک پژوهش میدانی در شهر تهران عوامل موثر بر تقاضای وام و اعتبار زنان در بازارهای مالی با تاکید ...  بیشتر

نگرشی جنسیتی به تامین اجتماعی

unknown

دوره 1، شماره 6 ، تیر 1382

چکیده
  پوشش و جامعیت تامین اجتماعی و کیفیت بهره مندی از مزایای آن یکی از شاخص های توسعه اجتماعی محسوب می شود. از دیدگاه این مقاله – تامین اجتماعی اساساً موضوعی زنانه است و زنان به لحاظ ویژگی های زیستی ( طول عمر بیشتر از مردان و سالمندی بیشتر ) و شرایط فرهنگی و اجتماعی خاص ( ریسک پذیری بیشتر در مقابل طلاق و فروپاشی خانواده ) بیش از مردان نیازمند ...  بیشتر

توانایی های زنان در اقتصاد تولیدی عشایر

unknown

دوره 1، شماره 6 ، تیر 1382

چکیده
  این مقاله به بررسی توانایی های زنان عشایر و تاکید بر نقش در 72 زیست بوم عشایر استان همدان می پردازد و سعی دارد با ارائه ویژگی های اقتصادی اجتماعی زنان عشایر استان – جایگاه اقتصادی آنان را بررسی کند . اطلاعات پژوهش با روش ارزیابی مشارکتی روستایی علاوه بر استفاده از اسناد و مدارک موجود گردآوری شده است . مشاهدا و بررسی های انجام شده نشان ...  بیشتر

توانایی های زنان در بخش کشاورزی – روستایی

unknown

دوره 1، شماره 6 ، تیر 1382

چکیده
  با توجه به ساختار نظام های بهره برداری کشاورزی و تسلط بهره برداری خانوادگی که عمده نیروی کار آن زنان و کودکان بدون مزد تشکیل می دهند – آمار رسمی و جامعی از میزان مشارکت زنان روستایی موجود نیست . این مقاله با هدف بررسی نقش زنان روستایی – به سهم آنها در تولیدات اصلی کشاورزی ایران می پردازد . طبق آخرین نتایج آمار گیری کشاورزی ( سال80- 1379) ...  بیشتر

مشارکت داوطلبانه زنان : تجربه موفق رابطین بهداشت

unknown

دوره 1، شماره 6 ، تیر 1382

چکیده
  مشارکت زنان به معنی دخالت همه جانبه در فرایند تصمیم گیری و اجرا در همه امور جامعه از جمله شرط اساسی توفیق در برنامه های بهداشتی است . با توجه به اهمیت مشارکت زنان در حفظ سلامتی و بهداشت جامعه – طرح رابطین بهداشت علاوه بر آموزش مطالب و مهارت های لازم به رابطین زن – با هدف انتقال پیام های بهداشتی – از طریق آنان – به خانواده ها در ایران ...  بیشتر