نویسنده

چکیده

پوشش و جامعیت تامین اجتماعی و کیفیت بهره مندی از مزایای آن یکی از شاخص های توسعه اجتماعی محسوب می شود. از دیدگاه این مقاله – تامین اجتماعی اساساً موضوعی زنانه است و زنان به لحاظ ویژگی های زیستی ( طول عمر بیشتر از مردان و سالمندی بیشتر ) و شرایط فرهنگی و اجتماعی خاص ( ریسک پذیری بیشتر در مقابل طلاق و فروپاشی خانواده ) بیش از مردان نیازمند حمایت های تامین اجتماعی هستند . این در حالی است که آنان به دلیل شرایط نابرابر با مردان در بازار کار ، محدودیت های فرهنگی و مسئولیت های اجتماعی – مجال کمتری برای حضور اقتصاد رسمی و بهره مندی از مزایای تامین اجتماعی دارند . مقاله برای بهبود وضعیت زنان از نظر تامین اجتماعی - با مروری بر رویکردهای بین الملی سه موضوع مهم – فردیت بخشیدن به حقوق زنان – رسمیت بخشیدن به فعالیت های غیر رسمی و گسترش مفهوم تامین اجتماعی و توسل به سایر انواع نظام های حمایت اجتماعی را مطرح می کند .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

A comprehensive social security and safety net along with the quality of benefits are indicative of social development. This article considers social security as a feminine phenomenon. Biological characteristics of women (longer life expectancy and greater longevity among women) and their special cultural and social conditions (higher risk for becoming divorced and having a broken family) put them in a greater need for social protection than men. While due to unequal conditions of the labor market, cultural restrictions and their social responsibilities, women are deprived from participation in formal economy and receive less social security benefits. The article reviews international approaches to engendering social security policies and presents three important issues: 1) Individualization of women’s rights, 2) Formalization of informal activities, and 3) Enhancing the concept of social security to cover other types of social protection systems as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gender
  • informal economy
  • social security