نویسنده

چکیده

این مقاله به بررسی توانایی های زنان عشایر و تاکید بر نقش در 72 زیست بوم عشایر استان همدان می پردازد و سعی دارد با ارائه ویژگی های اقتصادی اجتماعی زنان عشایر استان – جایگاه اقتصادی آنان را بررسی کند . اطلاعات پژوهش با روش ارزیابی مشارکتی روستایی علاوه بر استفاده از اسناد و مدارک موجود گردآوری شده است . مشاهدا و بررسی های انجام شده نشان می دهد فعالیت های دامداری و تولید فرآورده های دامی – جابه جا یی و کوچ وابسته به کار و فعالیت زنان عشایر است . یافته های این پژوهش حاکی از آن است که میزان فعالیت زنان عشایر در زمینه اقتصاد تولیدی و غیرتولیدی بیشتر از مقدار مشابه آن نزد مردان است . مشارکت زنان در زمینه های اجتماعی و فرهنگی نیز بیش از مردان است . به عبارتی آنها با سهمی معادل 85 درصد در فعالیت های اقتصادی عشایر مشارکت دارند . بین میزان ساعات فعالیت زنان درآمد خانوار عشایری و نیز بین میزان مشارکت زنان – سن و موقعیت آنها رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

This article discusses the capabilities of nomad women and emphasizes on their role in the productive economy of 72 field locations of Hamadan province. The article reviews economic, social and cultural characteristics of nomad women, to present their economic status. Participatory Rural Appraisal and use of secondary data analysis were the main sources of information. Observations and research findings show that activities such as animal husbandry, food processing, and tribal moves are dependent on the work of women. Nomad women’s share in productive and non-productive activities is higher than men. Also their participation rate in social and cultural activities is much higher than men. Nomad women’s share in economic activities is equivalent to 85%. There is a significant and direct relation between women’s number of work hours and the income of the household. Also, women’s participation rate is positively related to their age and position.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economy
  • nomads
  • Production Animal Husbandry
  • Role
  • social activities
  • Women