نویسنده

چکیده

مشارکت زنان به معنی دخالت همه جانبه در فرایند تصمیم گیری و اجرا در همه امور جامعه از جمله شرط اساسی توفیق در برنامه های بهداشتی است . با توجه به اهمیت مشارکت زنان در حفظ سلامتی و بهداشت جامعه – طرح رابطین بهداشت علاوه بر آموزش مطالب و مهارت های لازم به رابطین زن – با هدف انتقال پیام های بهداشتی – از طریق آنان – به خانواده ها در ایران اجرا می شود . با هدف ارزیابی موفقیت رابطین بهداشت زن و اثر گذتری آنها در ارتقای سطح آگاهی و رفتار زنان دیگر – پژوهشی در مورد دو گروه از زنان ( یک گروه مورد مطالعه و یک گروه شاهد ) با مشابهت های اجتماعی – اقتصادی در شهر ارومیه پیش از اجرای طرح و پس از یک سال از اجرای طرح انجام شد . مقایسه میزان آگاهی زنان در میان دو گروه نشان می دهد فعالیت رابطین بهداشتی موجبات ارتقای سطح آگاهی اعضای جامعه را فراهم نموده و از نظر آماری اختلاف معنی داری وجود دارد – اما نتایج مقایسه آماری میزان عملکرد بین دو گروه ( رفتار متناسب با آگاهی ) نشانگر اختلافات معنی دار نمی باشد . برای بررسی تغییر رفتار باید دوره زمانی بیش از یکسال را مورد نظر قرار داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Women’s participation means their total involvement in the process of decision makings and implementation of all social phenomena. This is a precondition for the success of all health programs. Women’s participation in the maintenance of the society’s health is considered important. The program of women health volunteers not only provides the required skills and training to women volunteers it aims to disseminate health messages to all Iranian families. To evaluate the success of the program and the review of its impact on awareness- raising and changes in women’s behavior, a longitudinal survey was conducted on two groups of women with similarities in socio-economic conditions (one covered by the study and a control group) in the Oroumeih district. The study was done before and after the implementation of the program. Comparison of the data gathered on awareness-raising of women in the two groups, demonstrated a significant difference due to the activities of health volunteers which had raised the level of the awareness of the society. However, behavioral changes among the groups were not significant. It seems that to review changes in the behavior require more than the one year period of the study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Awareness
  • Health
  • participation
  • Social Movement
  • Women