نویسنده

چکیده

برخی از فمینیست ها به مفهوم هموابستگی بعنوان یک اختلال یا بیماری در زنان انتقاد کردند و هموابستگی را حاصل تجویزهای اجتماعی(نقشهای جنسیتی زنانه) دانستند، به دنبال این انتقاد در پژوهش حاضر میزان هموابستگی در زنان با نقش های جنسیتی مختلف مورد مقایسه قرار گرفت. روش تحقیق علی – مقایسه ای بوده و نونه مورد مطالعه 174 نفر از زنان متأهل شهر تهران با تحصیلات دانشگاهی شامل 9/69 درصد شاغل و 1/03 درصد خانه دار بودند که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش ، پرسشنامه سنجش هموابستگی هالیوک(دیر،2000 ) و پرسشنامه صفات شخصیتی PAQ در نظر گرفته شدند (اسپنس و هلمرایش 1974). نتایج نشان داد که زنان با نقش های جنسیتی گوناگون از نظر میزان هموابستگی متفاوتند. همچنین اجرای آزمون تعقیبی شفه نشان داد که بیشترین تفاوت معنادار بین دو گروه زنان با نقش های جنسیتی زنانه و دو جنسیتی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Although some would consider the co-dependency as pathological phenomena, but some feminists criticize this idea and they would argue that it is built within the social structure. In this study, gender roles have been compared and examined. The methods of the research is causal-comparative.
The sample of 174 educated married women is entered in this study. The research shows that there is a significant difference between women with androgenic and feminine characteristics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • causal-comparative
  • co-dependency
  • gender roles