نقد و تحلیل ماده 1123 قانون مدنی ایران در مورد وضعیت نامتعادل زوجین در برخورداری از حق فسخ نکاح

سید علی علوی قزوینی

دوره 3، شماره 1 ، فروردین 1384

چکیده
  نویسندگان قانون مدنی ایران در تدوین مقررات مربوط به حقوق خانواده، معمولاً از آراء مشهور فقهاء امامیه پیروی کرده اند، این تبعیت در مواردی بدون ملاحظه نظرات مخالف در فقه و ارزیابی قوت و استحکام فقهی آنها صورت گرفته و سبب وضع مواد قانونی نامتعادلی شده است. از جمله این موارد ماده 1123 قانون مدنی است که به موجب آن قرن جذام،برص،افضاء، زمین ...  بیشتر

قومیت و الگوهای ازدواج در ایران

محمد جلال عباسی شوازی؛ رسول صادقی

دوره 3، شماره 1 ، فروردین 1384

چکیده
  الگوهای ازدواج در بین کشورها و حتی در درون یک کشور در میان گروه های قومی گوناگون، متفاوت است. چنین نوسانی می تواند هم ناشی از عوامل قومی – فرهنگی ،و هم متأثر از عوامل اقصادی – اجتماعی باشد. مقاله حاضر با استفاده از داده های طرح ملی"بررسی ویژگی های اقتصادی اجتماعی خانوار 1380 " به بررسی الگوهای ازدواج در میان گروه های قومی در ایران پرداخته ...  بیشتر

مقایسه میزان هموابستگی در زنان با نقش های جنسیتی گوناگون (زنانه،مردانه،دوجنسیتی،نامتمایز)

شادی شریفی

دوره 3، شماره 1 ، فروردین 1384

چکیده
  برخی از فمینیست ها به مفهوم هموابستگی بعنوان یک اختلال یا بیماری در زنان انتقاد کردند و هموابستگی را حاصل تجویزهای اجتماعی(نقشهای جنسیتی زنانه) دانستند، به دنبال این انتقاد در پژوهش حاضر میزان هموابستگی در زنان با نقش های جنسیتی مختلف مورد مقایسه قرار گرفت. روش تحقیق علی – مقایسه ای بوده و نونه مورد مطالعه 174 نفر از زنان متأهل شهر ...  بیشتر

بررسی مشارکت زنان در تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی در ایران

حسن کارنامه حقیقی؛ نعمت الله اکبری

دوره 3، شماره 1 ، فروردین 1384

چکیده
  این مقاله با استفاده از رویکرد کمی و کیفی، افزایش سهم و مشارکت زنان در آموزش عالی را مورد بررسی قرار می دهد. شواهد و بررسی ها نشان می دهد که بعد از انقلاب اسلامی ایران، خصوصاً در سال های اخیر ، مشارکت زنان در آموزش عالی، حداقل از نظر کمی افزایش یافته است. در ادامه، بر اساس مدل رشد تعمیم یافته سولو – سوان و با استفاده از تکنیک Pooling ، همگرایی ...  بیشتر

بررسی اثرات اعتبارات خرد بر اشتغال زنان روستایی استان زنجان

جعفر یعقوبی

دوره 3، شماره 1 ، فروردین 1384

چکیده
  اعتبارات خرد به عنوان یک گزینه می تواند سرمایه لازم برای زنان را ایجاد کند و همچنین عاملی برای حمایت از واحدهای کوچک بهره برداری ، ایجاد فرصتهای شغلی برای نیروی کار عظیم موجود در روستاها ، جلوگیری از مهاجرت روستائیان و نهایتاً تعمیم عدالت اجتماعی باشد. با توجه به این امر مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات اعتبارات خرد و جایگاه آن در خانواده ...  بیشتر

شناسایی مشاغل درآمدزا برای زنان روستایی و تعیین نیازهای آموزشی و مهارتهای متناسب با آن

فریده آل آقا

دوره 3، شماره 1 ، فروردین 1384

چکیده
  هدف از این تحقیق شناسایی توانایی های بالقوه و بالفعل زنان روستایی سه استان شمالی کشور (گلستان،گیلان و مازندران) از طریق شناسایی مشاغل درآمدزای آنان بود. این مشاغل توسط خود زنان روستایی و در پاسخ به سؤالات پرسشنامه اعلام شد. تحقیق از نوع کاربردی و روش آن توصیفی – پیمایشی است که درباره یک نمونه 1328 نفری از زنان 10 سال به بالای روستاهای ...  بیشتر