نویسنده

چکیده

هدف از این تحقیق شناسایی توانایی های بالقوه و بالفعل زنان روستایی سه استان شمالی کشور (گلستان،گیلان و مازندران) از طریق شناسایی مشاغل درآمدزای آنان بود. این مشاغل توسط خود زنان روستایی و در پاسخ به سؤالات پرسشنامه اعلام شد. تحقیق از نوع کاربردی و روش آن توصیفی – پیمایشی است که درباره یک نمونه 1328 نفری از زنان 10 سال به بالای روستاهای این سه استان انجام شده است. برای انجام تحقیق ، 10 سؤال کلی با 36 گویه در فرم پرسشنامه تدوین شد که با استفاده از شیوه مصاحبه تکمیل گردید. نتایج حاکی از آن است که زنان روستایی این سه استان بیشترین فعالیت اقتصادی را به ترتیب در حوزه های کشاورزی ،دامداری، صنایع دستی و خدمات انجام می دهند و در عین حال در هیچیک از این موارد، آموزش چندانی از مروجان یا مدارس دریافت نکرده و بیشتر مشاغل درآمدزای خود را به صورت سنتی فرا گرفته اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The purpose of this article is to identify the potential and actual abilities of rural women living in three northern provinces of
Iran (Golestan, Gillan and Mazandaran). The research is an applied one, using descriptive and survey methods. The sample population is 1382 women, over 10 years old. Data is collected by using a semi structured questionnaire and interview. Women were asked to list their
jobs and one of the main indicators which are applied to show their abilities is their income. The results indicate that although these women are active in agriculture, animal husbandry, handicrafts and services in rural areas of Iran, but they do not receive much training and they have learned their income generation jobs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • income generation jobs
  • job training
  • rural women