نویسنده

چکیده

رویکردهای معاصر گرچه به تضعیف هویت و آگاهی طبقاتی رای می دهند در مقابل به تقویت جنسیت به عنوان جنبه فعال و سیاسی آن می پردازند. رشد آگاهی در زنان و هویت یابی زنانه بخشی به درگیری آنها در تعاملات اجتماعی و حوزه عمومی و بخش دیگر به فعالیت های آگاهی بخش جنبش های زنان نسبت داده می شود. باور عمومی بر این است که حتی زنانی که به نحوی این حرکت را رد می کنند، به خاطر سطح بالای باخبری از مسائل جنسیتی توسط رسانه ها و یا سایر مراجع و منابع اطلاع دهنده، هویت جنسی فعالی را از خود بروز می دهند. در شکل گیری آگاهی بر مؤلفه های ساختاری و جمعیتی ، تجربیات زنانه و تمایلات ایدئولوژیک تاکید می شود. نقش پیش داوری های ایدئولوژیکی ، شرایط زندگی دوران کودکی و بزرگسالی ، جامعه پذیری فرهنگی و جنسیتی ، منابع اعتباری مانند تحصیلات ، روابط خانوادگی و میزان قدرت زنان در خانواده و اجتماع از طریق دست یابی به سرمایه ها و منابع ارزشمند ، همگی و در کنار بسیاری از متغیرهای دیگر در شکل گیری آگاهی و شناخت جنسیتی مهم قلمداد شده است. اما علی رغم طرح مسأله زنان به عنوان یک گروه اجتماعی و فرض رشد آگاهی جامعه نسبت به نابرابری ها و شکاف جنسیتی و بازتعریف هویت زنانه ، هنوز دقیقاً مشخص نشده است که در ذهنیت فرهنگی جامعه و خصوصاً زنان در مورد آن چه می گذرد. زنان ایرانی با پیشینه های مختلف ، موقعیت خود را در سلسله مراتب اجتماع و در خانواده چگونه ارزیابی می کنند. در این مقاله ابتدا به چگونگی شکل گیری آگاهی از نابرابری های جنسیتی ، مراحل آن و بازتعریف جنسیتی پرداخته می شود و سپس مدلی نظری برای تبیین آگاهی جنسیتی پیشنهاد می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Even though contemporary approaches have dwindled the class consciousness and class identity, but at the same time, they magnify the gender and its political aspects. The growth of women's consciousness and redefinition of gender identity is partly due to their social participation in public sphere and partly due to women's movements.
Despite common belief, even those women who do not believe in women's movements, they show an active gender identity because of the high level of awareness provided by mass media and other sources.
Some factors such as structural, demographical, women's experiences, ideological tendencies and attitude are the most responsible in shaping gender consciousness.
A along with other factors ideological prejudgments, life conditions in childhood and adulthood, cultural and gender socialization, access to some resources such as education for women, women's authority in the family and society are considered to be the most important factors affecting gender identity and consciousness.
Despite the fact that social attentiveness toward gender inequality has grown remarkably, but the reaction of the public, especially women is still uncertain. For instance, it is not clear how Iranian women with different background evaluate their position in the family and social hierarchy.
This article tires to present a theoretical model and identify those factors
which can affect the gender consciousness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • gender consciousness
  • Gender Identity
  • gender inequality
  • social consciousness