دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، تابستان 1384 
7. عوامل جمعیتی موثر بر باروری زنان یزد در سال 1383

دکتر صمد کلانتری؛ دکتر حسن بیک محمدی؛ اکبر زارع شاه آبادی