نویسندگان

چکیده

کاهش باروری ، علاوه بر آنکه ساختار جمعیتی هر کشور را تحت تأثیر قرار می دهد. پیامدها و عوارض جانبی دیگری را نیز به دنبال دارد . در ایران از نیمه دوم دهه 60 باروری سطح پایین و در حد جانشینی را دارااست. این مقاله با هدف بررسی عوامل جمعیتی مؤثر بر کاهش باروری در شهر یزد انجام گرفته است. جامعه آماری مورد بررسی زنان 49-15 ساله شهر یزد می باشد که در سال 1383 تعداد آنها 98600 نفر بوده است و با استفاده از فرمول کوکران تعداد 383 نفر از آن ها به عنوان نمونه برگزیده شده و از طریق ترکیبی از روش نمونه گیری سیستماتیک و خوشه ای مورد بررسی قرار گرفته اند. روش تحقیق پیمایشی و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بوده است. بر اساس نتایج این تحقیق: افزایش تحصیلات و سن ازدواج زنان، توافق زوجین در تنظیم خانواده، افزایش مشارکت مردان در تنظیم خانواده و کاهش مرگ و میر کودکان از عوامل مؤثر بر کاهش باروری زنان بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Fertility decline not only affects population structure in every country but also has many other effects. In Iran, since mid-1980s fertility rate has declined very sharply. This paper is based on research carried out in Yazd city, Iran in year 2004, and 388 women aged 15 to 49 were entered in this study.
The method which is applied in this study is quantitative one and data is collected by structured questionnaire. The results of research show that
infant mortality decline, greater share of men in family-planning decision-making, an increase in women's marriage age and education are among the most important factors affecting the rate of fertility in Yazd.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fertility decline
  • infant mortality
  • women's education
  • women's marriage age