تحلیل جامعه شناسانه مناسبات جنسیتی در سینمای ایران

محمد مهدی رحمتی؛ مهدی سلطانی

دوره 2، شماره 3 ، مهر 1383

چکیده
  تاریخ پر فراز و نشیب سینمای ایران با «جنسیت » و «مناسبات جنسیتی » گره خورده است. تغییراتی که سینمای ایران در عرصه جنسیت کرده یکی از پدیده های مهمی است که نشان از رشد و تحول اجتماعی دارد .مناسبات جنسیتی تنیده شده در فضای دراماتیک فیلمهای سینمای ایران صورت هایی را سامان داده که بستر تحولات اجتماعی بار سنت و مدرنیته را به دوش می کشند. در ...  بیشتر

نسلها و نگرشهای جنسیتی : سنجش آگاهی از تعارض در نگرشهای جنسیتی

حمید عبداللهیان

دوره 2، شماره 3 ، مهر 1383

چکیده
  این مقاله برآن است تا نشان دهدجداسازی تجربی دو جنس برای مطالعه تفاوت های نگرشی آنان اگرچه به لحاظ محدودیت های ساختاری امکان پذیر نیست، اما با یک کوشش نظری پیچیده می توان اهمیت آن را برای فراهم کردن فهم تفاوتهای نسلی – جنسیتی و سیر تحولات ایران معاصر نشان داد. براین اساس ، این مقاله نشان خواهد داد که فهم تحولات نگرشی در میان دو جنس با ...  بیشتر

تأثیر ساخت خانواده بر فرار دختران

فریده حمیدی

دوره 2، شماره 3 ، مهر 1383

چکیده
  پژوهش حاضر در مرحله اول به بررسی ساخت خانواده دختران فراری و نیز چگونگی عملکرد آن در سه سازه « نقش های خانوادگی »، «حل مشکل»، «ابراز عواطف» می پردازد. بدین منظور 50 نفر از دختران فراری در مجتمع قضایی ارشاد، مرکز مداخله در بحران بهزیستی ، خانه ریحان ، کانون اصلاح و تربیت و آموزش و پرورش منطقه یک شهر تهران انتخاب شدند. در مرحله دوم جهت اعمال ...  بیشتر

تحول سن ازدواج زنان در ایران و عوامل جعیتی موثر بر آن

شهلا کاظمی پور

دوره 2، شماره 3 ، مهر 1383

چکیده
  ازدواج واقعه ای اجتماعی ، زیستی و فرهنگی است که به دلیل نقش بنیادین آن در تشکیل خانواده از اهمیت بسزایی برخوردار است. بطوریکه پایندگی گروه و زندگانی کمی و کیفی نسلهای متوالی به ازدواج بستگی دارد. ازدواج یکی از نهادهای اجتماعی است که برای انجام وظایف خانواده بوجود آمده است، یعنی تولید نسل، پرورش کودکان، انتقال فرهنگ و وسیله ای برای ...  بیشتر

بررسی پیامدهای کودک آزاری بر شخصیت دختران نوجوان

اعظم نقوی؛ مریم فاتحی زاده؛ محمد رضا عابدی

دوره 2، شماره 3 ، مهر 1383

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی کودک آزاری بر ابعاد مختلف شخصیت دختران آزاردیده است که با استفاده از روش تحقیق علی – مقایسه ای انجام شده است. جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر اصفهان در سال تحصیلی (83-1382) و ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته کودک آزاری ، پرسشنامه روانی کالیفرنیا، پرسشنامه چند محوری میلون – 2 ، هوش آزمای ریون، مقیاس ...  بیشتر

شناسایی متغیرهای اثرگذار بر ترک تحصیل زود هنگام دختران دوره راهنمایی تحصیلی

مرضیه عارفی

دوره 2، شماره 3 ، مهر 1383

چکیده
  این مقاله در پی آن است که به شناسایی عوامل و متغیرهای درون مدرسه ( تجارب مدرسه ) که به ترک تحصیل زودهنگام دختران دوره راهنمایی (در استان آذربایجان غربی ؟) منجر می شود، بپردازد. در این راستا ، چهار فرضیه عمده بر روی دو گروه از دختران (گروهی که ترک تحصیل کرده اند و گروهی که به تحصیل ادامه داده اند) مورد آزمون قرار گرفت . در این تحقیق معدل آخرین ...  بیشتر