نویسنده

چکیده

این مقاله در پی آن است که به شناسایی عوامل و متغیرهای درون مدرسه ( تجارب مدرسه ) که به ترک تحصیل زودهنگام دختران دوره راهنمایی (در استان آذربایجان غربی ؟) منجر می شود، بپردازد. در این راستا ، چهار فرضیه عمده بر روی دو گروه از دختران (گروهی که ترک تحصیل کرده اند و گروهی که به تحصیل ادامه داده اند) مورد آزمون قرار گرفت . در این تحقیق معدل آخرین سال تحصیلی به عنوان شاخص عملکرد تحصیلی در نظر گرفته شد و ابتدا تأثیر متغیرهای دیگر بر روی عملکرد تحصیلی و سپس تفاوت دو گروه ترک تحصیل کرده و در حال تحصیل توسط آزمون t محاسبه گردید. ناتیج حاکی از آن است که ساعات مطالعه در روز، رفتار ناسازکار در مدرسه، عزت نفس تحصیلی، و اعتقادات و باورهای دختران با معدل آخر سال آنان ارتباط دارد، اما تأثیر مستقیمی بر ترک تحصیل ندارد. در حالیکه ، میزان احساس تعلق به مدرسه ، میزان تفریحات و باور به ارتباط بین تلاش و موفقیت رابطه معنی داری باترک تحصیل دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

This study examines four hypotheses to predict dropping out and early school leaving among female students at secondary schools. These hypotheses include full academic achievement and direct effects related to school experience, family experience, peer relationships, beliefs and academic self esteem. It is the main goal of this study to predict the early leaving of school girls and the reasons behind it. Our sample in this study includes 149 female students in West Azarbayjan province who completed their secondary school and succeeded to find their ways to high school and 156 who left secondary school and failed to complete their education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • dropping out of schools
  • family experience
  • family relations
  • peer groups
  • school attachment
  • Self efficiency