نویسندگان

چکیده

توجه به وضعیت اشتغال زنان و هدایت آنها به بازار کار می تواند زمینه بهره گیری بهتر جامعه از این نیروی بالقوه را فراهم آورد. به همین دلیل شناخت مجموعه عواملی که زمینه ساز مشارکت هرچه بیشتر این جمعیت توانمند در عرصه های اقتصادی و اجتماعی کشور است از اولویت ویژه ای برخوردار است. مهم ترین عامل مؤثر در اشتغال زنان در بازار کار احتمالاً میزان تحصیلات آنان است. زنان آموزش دیده علاقه مندند تا از مهارت های خود در بازار کار بهره گیرند. جذب زنان تحصیل کرده به بازار کار مستلزم سرمایه گذاری بیشتر است. در مقاله حاضر، برای شناخت عوامل مؤثر در اشتغال زنان و تعیین نقش هر یک از متغیر ها در جذب زنان تحصیل کرده به بازار کار، از یک الگوی اقتصادسنجی استفاده شده است. متغیر های سهم زنان در نیروی کار شاغل، میزان موالید، درصد دختران ثبت نام کرده در مدارس آموزش متوسطه از کل ثبت نام ها، تولید ناخالص داخلی سرانه، سهم زنان شاغل دارای آموزش عالی در نیروی کار زنان، و نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی بررسی شده اند. یافته های حاصل از براورد الگو در دوره 80-1345 با استفاده از روش OLS نشان می دهد که افزایش تحصیلات عالی زنان احتمال یافتن شغل در بازار کار را برای آنان بالا می برد. همچنین افزایش تولید ناخالص داخلی و حجم سرمایه گذاری ، سهم اشتغال را در بازار کار افزایش می دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

: Considering the status of women's employment in Iran and given their untapped potential as a labor force, facilitating their access to the labor market, can pave the way for increased social benefits. Therefore identifying the factors that promote greater participation of women in the economic and social sectors is of the utmost importance. Perhaps the most effective factor in promoting women's labor force participation is their level of education. Educated women demonstrate a greater willingness to put their skills to use in the labor market. Attracting educated and skilled women to the labor market requires greater investment. In an effort to identifying the impact of each of the variables in attracting educated women to the labor market, this study utilizes a econometric model. Variables in this analysis include women's share in the employed labor force, the birthrate, share of girls registered in middle school, gross domestic product per capita, the share of employed women in the labor force with higher education, and the relation of the level of investment to the level of gross domestic product. The results for the period 1345-1380 (1966-2001) using the OLS methodology, demonstrates that increase in education levels increase women's opportunities in employment. Also the increase in the gross domestic product and in the amount of investment increase women's share in the labor force.

کلیدواژه‌ها [English]

  • economic
  • employment
  • Investment
  • Women