نویسندگان

چکیده

در دو دهه اخیر، با گسترش جنبش ها و هویت یابی های قومی، مطالعات تجربی و نظری درباره قومیت در ابعاد اجتماعی،فرهنگی و سیاسی افزایش یافته است. مروری بر آثار منتشر شده در این زمینه نشان می دهد که مطالعات نظری بعد جنسیتی قومیت را نادیده انگاشته اند و مطالعات تجربی نیز به جنسیت بیشتر به عنوان متغیر زمینه توجه کرده اند. این مقاله، با استفاده از داده های پیمایش انجام شده در چهار شهر استان سیستان و بلوچستان، تلاش می کند اهمیت نگرش جنسیتی را در رشد هویت یابی گروه های قومی نشان دهد . تحقیق حاضر این فرض را پیش می برد که نابرابری موقعیت دو گروه، به ویژه از حیث دسترسی به فرصت های آموزشی، دو طرز تلقی را نسبت به نقش های جنسیتی شکل داده است. وجود نگرش های سنتی و نسبتاً مدرن به نقش های جنسیتی، دو گروه قومی متمایز ساخته است. همچنین، آثار این نگرش ها بر الگوی زندگی خانوادگی و در نتیجه عملکرد متفاوت جمعیتی خانواده در دو گروه قومی تحلیل می شود. بخش مهمی از تفاوت های گروه قومی را می توان با تفاوت سطح آموزش توضیح داد، متغیرهای دیگری نیز در این میان نقش دارند که از جمله می توان به تفاوت رایش مذهبی اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In the past two decades, the expansion of ethnic identity move¬ments has increased the number of studies examining the social, cultural, and political dynamics of ethnicity. A review of the studies demonstrates that the gender aspect of ethnicity has been largely over-looked and tended to consider gender as a contextual variable. This article is based on the findings of a survey in four cities of Sistan and Baluchestan Province, to examine the importance of gender attitude in the development of ethnic identity. The hypothesis is that the unequal status of the two ethnic groups (Baluch and Non-Baluch) especially in terms of access to educational opportunities, has resulted in two different attitudes with respect to gender roles. Traditional and relatively modern attitudes of gender have differentiated the two ethnic groups. Additionally, it has impacted the family structure and the social
dynamics within ethnic groups. The analysis of the data attributes many of the differences between groups to differences in the level of education .Other variables, such as different religions, also affect the difference in perspectives and cultural behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education
  • Ethnicity
  • Inequality
  • Women