نویسنده

چکیده

بازارکار نیروی انسانی متخصص، هم در عرضه و هم در تقاضا شدید جنسیتی به زیان زنان است. با وجود تغییراتی که اخیراً در عرضه نیروی انسانی متخصص از طریق افزایش دسترسی کمی زنان به آموزش عالی به وجود آمده است، اولاً، در همین دسترسی کمی (و نه کیفی) نیز زنان در ابعاد مهمی مانند دسترسی به برخی گروه ها و به دوره های تحصیلات تکمیلی و میزان دانش آموختگان در سطحی نابرابر با مردان هستند. ثانیاً، از حیث تقاضای نیروی انسانی متخصص زن در بازار ، موانع و مشکلات و نابرابری های بسیاری از لحاظ نرخ فعالیت و مشارکت ، نسبت اشتغال، نرخ بیکاری، تنوع افقی و سطوح عمودی اشتغال و مانند آن وجود دارد که ریشه ساختاری،فرهنگی ،نگرشی و سیاستی دارند و رویارویی با آنها جز از طریق توسعه خط مشی ها و نهادها در کشور امکان پذیر نیست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The market for skilled labor in Iran suffers from a severe gender imbalance in terms of both supply and demand, impacting women negatively. While there has been increased access to higher education for women, which has in turn impacted the rate of availability of skilled women, a lack of gender balance persists. First, while women have had increased access to higher education (in terms of numbers rather than quality), are still graduating at lesser rates than men, are under-represented in some technical courses, suffer from lack of access to certain fields, and are under¬represented in training and education sectors beyond the bachelors level (i.e., the Masters and PhD levels). Second, women face certain obstacles and challenges in the labor market, such as inequality in their level of activity and participation and rate of employment. Additionally, there are obstacles and challenges in the demand for women's skilled labor in the market. Horizontal and vertical employment diversity, stemming from structural, cultural, and political perspectives, can only be corrected through appropriate policies and institutional changes in the country

کلیدواژه‌ها [English]

  • Higher Education
  • Labor Market
  • Women