نویسندگان

چکیده

پیامدهای همسرآزاری در جوامع و تاثیرات سوء آن بر مادران و فرزندان در پژوهشهای متعددی نشان داده شده است. از مشخصات عمومی همسر آزاری، پنهان بودن آن از انظار است، را به طوری که اغلب زنان ایران آزار همسرانشان را تحمل می کنند. از این رو تحقیقات قابل توجهی در داخل کشور وجود ندارد. به منظور بررسی رواج همسرآزاری و عوامل موثر بر ان در میان زنان متاهل شهر تهران از الگوی پرسش نامه موفیت و همکاران (1997) استفاده شده است. یافلته های این پژوهش که میزان همسرآزاری را 7/81 درصد گزارش می کند مشخص می سازد که بین سن، میزان تحصیلات، شغل و میزان درآمد زن و شوهر با میزان همسرآزاری شوهران رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین با افزایش مدت زمان ازدواج میزان همسرآزاری کاهش نیافته و تحمل اجتماعی نه تنها به بقای خشونت خانگی کمک می کند بلکه موجب افزایش آن نیز می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The impacts of wife abuse in societies and their negative influences of mothers and children have been presented in many researches. One of the general characteristics of wife abuse is its hidden nature; in such a way that most Iranian women tolerate their being abused. Thus, there is no notable research in the country on this issue. In order to review the prevalence of wife abuse and it’s affecting factors among the married couples of the city of Tehran, Moffitt et al (1996) Questionnaire has been applied. Findings of their research reports 81.71 percent of prevalence of wife abuse. The report identifies that there is a significant relationship between the variables of age, education, occupation and family level of income of wives abused. Also, with the length of marriage, the rate of wife abuse did not decline. That is, social tolerance not only has helped continuation of domestic violence, rather it enhances it

کلیدواژه‌ها [English]

  • age
  • Violence
  • Wife Abuse
  • Women