نویسندگان

1 دانشیار گروه جمعیت شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

2 استاد گروه انسان شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

3 کارشناسی ارشد جمعیت شناسی از دانشگاه تهران

چکیده

در جوامعی از جمله ایران که فرزندآوری جزیی از پایگاه و هویت زنان است و داشتن فرزند منبعی از قدرت زن در خانواده و جامعه محسوب می‌شود، معمولاً ناباروری یک مشکل زنانه تلقی می‏شود. از این‏رو زنان نابارور با مسائل و مشکلات خانوادگی و اجتماعی بیشتری نسبت به مردان روبرو می‌باشند. این مقاله در پی بررسی موقعیت زنان نابارور و تأثیرات ناباروری بر جنبه‏های مختلف زندگی آن‌ها است. داده‏های مورد نیاز برای مطالعه از طریق روش‏های کیفی و به وسیله مصاحبه عمیق با 30 زن نابارور در تهران به دست آمده است.
نتایج مطالعه بیانگر این است که در شرایط ناباروری، زنان با مشکلات متعددی روبرو هستند. تعریف افراد جامعه از ناباروری و شیوه برخورد با افراد و یا زوجین نابارور تأثیر مهمی در این زمینه دارد. افزایش آگاهی‏های عمومی در مورد ناباروری، می‏تواند تا اندازه‌ای زنان نابارور را از مشکلات عدیده‌ای که با آن روبرو هستند مصون داشته و در نهایت به سلامت و پایداری خانوادة این افراد کمک نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Women and Infertility Experience:A Case Study in Tehran

چکیده [English]

In some traditional societies including Iran, birth giving is an element of women’s identity and status, also having a child is looked as a source of women’s power in the family and society. Therefore infertility typically can be considered as womanly problem. Consequently infertile women face more family and social problems than infertile men. This study is to examine the conditions of these women as well as the effects of infertility on different aspects of their lives. The necessary data for this study have been collected through qualitative method and deploying in-depth interview with 30 infertile women in Tehran. This study has provided profound perception about the social and cultural conditions of infertile women in the society. The result of research showed that infertility can bring a great deal of problems of women even where the cause of infertility attached to men rather than women. In this case where men in denial of their problem, women are threatened to go along with divorce and leave their home. Promoting public knowledge on infertility could save the infertile women against several problems facing, and eventually could contribute the family's health and stability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Indepth interview
  • infertility
  • Qualitative Method
  • Systemic Family Theory