دوره و شماره: دوره 3، شماره 3، پاییز 1384 
4. ناباروری و تجربه زیسته زنان نابارور

محمد جلال عباسی شوازی؛ اصغر عسگری خانقاه؛ حجیه بی‌بی رازقی نصرآباد


9. جامعه‌شناسی خانواده

گئورگ زیمل؛ فرهاد گوشبر؛ حشمت السادات معینی فر