نویسنده

دانشیار گروه ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

داعیه این مقاله این است که تغییرات اجتماعی-فرهنگی در ایران معاصر متاثر از متغیر جنس است و بخش عظیمی از این تاثیر را با مشاهده علمی چگونگی افزایش فعالیت‏های علمی دختران و زنان در کشور می توان نشان ‏داد.‏ با وجود اهمیت ترکیب جنسی دانشجویان و شکل‏گیری نیروهای جدید علمی توجه چندانی به این تغییرات در برنامه‏ریزی‏ها نمی‏شود. این مقاله برای روشن کردن تاثیر متغیر جنس در تغییرات اجتماعی-فرهنگی ابتدا از نتایج کاربرد روش مطالعه پیمایشی برای جمع‏آوری داده‏های 16539 دانشجو از 35 دانشگاه کشور استفاده می‏کند و سپس برای نشان دادن تغییرات اجتماعی-فرهنگی ضمن استفاده از نظریة «روابط ترکیبی شیوه‏های فرهنگی‌‌»، از نتایج پیمایش دوم در میان 1200 نمونه در شهر تهران استفاده می‏کند.‏ همچنین، از ابزار تحلیل آماری استفاده شده تا نشان داده شود که تفاوت در اخذ نمره در میان دانشجویان، معنی‏دار است و تصادفی نیست. این مطالعه در قالب یک طرح پژوهشی اما با دو پژوهش پیمایشی که اهداف روش‏شناسی یکسان داشتند، انجام شده است.‏ یافته‏های این دو مطالعه عبارتند از: 1- نمراتی که دانشجویان در دروس مختلف می‏گیرند بر اساس متغیر جنس تغییر می‏کند و میانگین نمرة دختران دانشجو در مقایسه با پسران بالاتر است؛ 2- تفاوت دختران و پسران دانشجو در اخذ نمرات، ابزار یا شاخص مناسبی برای ارزیابی جهت‏گیری تغییرات اجتماعی و فرهنگی ایران معاصر است؛ 3- این جهت‏گیری، ابزار مناسبی برای فهم تغییرات نیروی انسانی آینده و اشتغال در ایران است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A comparative Study of Academic Performance of the Male and Female Students in 35 Iranian Universities

کلیدواژه‌ها [English]

  • Articulation
  • cultural modes
  • scientific performance
  • Generation
  • social value changes.