مطالعة تطبیقی عملکرد علمی دانشجویان دختر و پسر در 35 دانشگاه ایران

حمید عبداللهیان

دوره 4، شماره 3 ، آذر 1385

چکیده
  داعیه این مقاله این است که تغییرات اجتماعی-فرهنگی در ایران معاصر متاثر از متغیر جنس است و بخش عظیمی از این تاثیر را با مشاهده علمی چگونگی افزایش فعالیت‏های علمی دختران و زنان در کشور می توان نشان ‏داد.‏ با وجود اهمیت ترکیب جنسی دانشجویان و شکل‏گیری نیروهای جدید علمی توجه چندانی به این تغییرات در برنامه‏ریزی‏ها نمی‏شود. این مقاله ...  بیشتر

رابطه ساخت قدرت در خانواده و مشارکت اجتماعی

باقر ساروخانی؛ محمد امیرپناهی

دوره 4، شماره 3 ، آذر 1385

چکیده
  در این مقاله رابطه بین ساخت قدرت در خانواده و مشارکت اجتماعی افراد در بزرگسالی در میان نمونه‏ای391 نفری از افراد بالای 25 سال ساکن تهران بر اساس روش پیمایش مورد تحلیل قرار گرفته است. هدف اصلی این مطالعه بررسی این مساله‏ است که چگونه افراد از طریق فرایند جامعه‌پذیری تبدیل به افراد بزرگسالی می‌شوند که مشارکت اجتماعی آنها می‌تواند به ...  بیشتر

تفاوت‏های جنسیتی در سبک های هویت ، تعهد و کیفیت دوستی

الهه حجازی؛ سهیلا فرتاش

دوره 4، شماره 3 ، آذر 1385

چکیده
  این مقاله برآمده از پژوهشی است که هدف آن، شناسایی تفاوت‏های جنسیتی در سبک‏های هویت، تعهد هویت و کیفیت دوستی دانش آموزان سال سوم دبیرستان شهر تهران است. به این منظور 400 دانش آموز دختر و پسر به صورت تصادفی از مناطق نوزده گانه آموزش و پرورش شهر تهران انتخاب شدند. برای بررسی سبک‏های هویت و تعهد هویت از پرسشنامه سبک‏های هویت (ISI) برزونسکی ...  بیشتر

نظر مدیران زن شهر شیراز درباره توانمندی مدیریتی زنان

حبیب احمدی

دوره 4، شماره 3 ، آذر 1385

چکیده
  اندیشمندان هنگام توجه به توانمندی‏های مدیریتی زنان در بیرون از منزل، ‌از یک سو، به ورود طیف گسترده‏ای از زنان در نیروی کار و از سوی دیگر به تبعیض علیه زنان در اشغال پست‏های مدیریتی و موقعیت‏های قدرتمند سازمانی اشاره می‌نمایند. اگر چه اشتغال زنان در سازمان‏های کار بیرون از منزل را می توان به عنوان مدرک وقوع تغییر در نظر گرفت، ولی ...  بیشتر

دانش کشاورزی بومی جنسیتی و نقش آن در توسعه روستایی

خدیجه بوذرجمهری

دوره 4، شماره 3 ، آذر 1385

چکیده
  هدف از این تحقیق شناسایی دانش بومی جنسیتی است، به عبارت دیگر قرار است به این پرسش پاسخ داده شود که آیا دانش کشاورزی زنان با مردان متفاوت است؟ بدین منظور با استفاده از تحقیقات میدانی و تکنیک‏های ‹ ارزیابی مشارکتی روستایی›، کتابخانه‏ای و اسنادی تعداد150 خانوار از 22 روستای شهرستان نیشابور به صورت تصادفی ساده انتخاب و زنان روستایی نمونه ...  بیشتر

آرمان شهر زنان

مریم حسینی

دوره 4، شماره 3 ، آذر 1385

چکیده
  داستان شهر زنان از جمله حکایت‏های دو منظومه اسکندرنامه فردوسی و نظامی است. در اسکندرنامه فردوسی این شهر، شهر هروم نامیده شده است. ساکنان شهر هروم همه زنان‏اند‏. اسکندر که مشتاق سرزمین‏های تازه است قصد دیدار این شهر را می کند. در طی این داستان ما از چگونگی و چونی حکومت زنان بر این سرزمین آگاه می‏شویم. پس از فردوسی، نظامی در اسکندرنامه ...  بیشتر