نویسندگان

1 استادیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد خوراسگان (اصفهان)

2 ** استادیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

چکیده

این مقاله در پی مقایسه نگرش زنان و مردان نسبت به دنیای عادلانه برای زنان و مردان است. برای رسیدن به هدف فوق،‌ 1176 نفر به‏صورت نمونه‏گیری چند مرحله‌ای برای پاسخگویی به دو پرسشنامه باورهای دنیای عادلانه برای زنان و مردان از مناطق مختلف شهر اصفهان انتخاب شدند. یافته‌ها نشان داد که زنان به جز در دریافت احترام در خور شأن برای خانم‏ها که بالاتر از حد متوسط بود، در دیگر موارد مانند منصفانه و عادلانه بودن وضعیت زنان در دنیا، در شایستگی زنان در دستیابی به آنچه بدست می‏آورند، در منصفانه رفتار کردن زنان در دنیا با یکدیگر، در سزاواری خانم‏ها در پاداش‏ها و تنبیه‌ها، در سزاواری خانم‏ها در دستیابی به آنچه بدست می‏آورند، در دریافت توجه در خور شأن و تلاشی که می‌کنند و در مستوجب بودن خانم‏ها برای بد شانسی‌ها دارای نگرش منفی نسبت به عادلانه‏بودن شرایط دنیا برای زنان هستند. گروه مردان در زمینه‌های فوق اندکی به ویژه در سزاواری خانم‏ها در پاداش‏ها و تنبیه‌ها، در سزاواری خانم‏ها در دستیابی به آنچه بدست می‏آورند، در دریافت احترام در خور شأن و تلاشی که می‌کنند و در مستوجب بودن خانم‏ها برای بدشانسی‌ها دارای نگرش‏های حد متوسط (نه مثبت و نه منفی) بودند. همچنین یافته‌های مربوط به آزمون‏t گروه‏های مستقل نشان داد که مردان و زنان در نگرش به عادلانه بودن شرایط دنیا برای زنان دارای تفاوت معنی داری (01/0 p< ) با یکدیگر هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study on Men and Women’s Attitude toward the Fairness of the World

کلیدواژه‌ها [English]

  • fairness World for Women – fairness World for Men