نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه برنامه¬ریزی اجتماعی دانشگاه تهران

2 ** استادیار گروه انسان شناسی دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد برنامه¬ریزی اجتماعی، دانشگاه تهران

چکیده

: تداوم فقر و تبعیض جنسیتی علیه زنان به علت وجود موانع و محدویت‏های گوناگون تاریخی و فرهنگی در سر راه پیشرفت و تحول وضعیت اقتصادی و اجتماعی آنان موجب طرح رویکردها و تدابیر مختلف از جمله توانمندسازی زنان در ادبیات توسعه و جنسیت شده ‏است. این مقاله در چارچوب مفهومی فقر و توانمندسازی و با بهره‏گیری از روش پژوهش میدانی به بررسی ابعاد توانمندی زنان سرپرست خانوار، به عنوان یکی از گروه‏های مهم در معرض خطر فقر، در شهر تهران می‏پردازد. بررسی نشان می‏دهد که ویژگی‏های فردی زنان نقش بسزایی را در فقر آنان دارد و فقر زنان دارای ابعاد چندگان? اقتصادی، اجتماعی و روانی است. مطابق یافته‏های این پژوهش به رغم برخی تلاش‏ها که در قالب طرح‏های حمایتی انجام شده‌است؛ توانمندی آنان همچنان در سطحی پایین قرار دارد. علل این مسئله را مقاله حاضر، در ماهیت و رویکرد حاکم بر این تلاش‏ها، کمیت پایین آنها و همچنین فقر قابلیتی زنان ذکر می‏کند. با توجه به یافته‏های پژوهش، مقاله نتیجه می‏گیرد که برای از بین بردن فقر زنان و نابرابری جنسیتی و تحول در پایگاه اقتصادی و اجتماعی آنان تحولات ساختاری ضروری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Analysis of Factors Affecting Women's Empowerment Components

چکیده [English]

The ongoing women's poverty and gender discrimination, owing to various cultural and historical constraints on their socio-economic status and advancement, has raised different approaches in the literature, namely women's empowerment. Within a conceptual framework of poverty and empowerment this paper intends to probe into different facets of the empowerment of women-headed households, as one of the most important groups subjected highly to poverty risk, in the city of Tehran.
The study reveals that women's individual features (characteristics) have a significant effect on their poverty. In addition, women's poverty has multiple dimensions: economic, social and psychological, so, they should be taken into account in any gender and poverty analysis. According to the findings, in spite of some measures and efforts by different poverty-alleviating organizations in the framework of assistance schemes or projects, yet women's empowerment needs a long way to be realized. The reason for this, the paper argues, lies in characteristics of the approach(es) dominating these efforts, their low level quantity as well as women's poor capability. The paper concludes that in order to eliminate or alleviate women's poverty and gender inequality, and change women's socio-economic status, a structural development is necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gender discrimination
  • Women Empowerment
  • Women Poverty
  • Relief Organizations