نویسندگان

1 دانشیار گروه ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی- دانشگاه تهران

2 استادیار گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی- دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله نقش جنسیت در چگونگی تصور افراد شاغل متأهل، اعم از زن و مرد از وظایف خانوادگی شان، عملکرد آنها در این زمینه و شکاف احتمالی میان نظر و عمل ایشان مورد بررسی قرار گرفته است. هدف توضیح این نکته است که چه تفاوت‌هایی بین نقش‌های خانوادگی زنان و مردان (نقش مورد انتظار) و آنچه آنها عملاً انجام می‌دهند (نقش کاربسته) وجود دارد.
تحقیق با روش پیمایشی اجرا شده است. جامعه آماری متشکل از مردان و زنان شاغل، متأهل و تهرانی کارگر و متخصص است. محل تحقیق مراکز دانشگاهی دولتی و مراکز صنعتی شهر تهران است.
مهمترین یافته‌های تحقیق عبارتند از: الف- نقش زنان و مردان در مورد کارهای منزل به شیوه ای جنسیتی تقسیم شده است. ب- نگرش زنان و مردان در مورد وظایف و نقش هایشان در خانواده با یکدیگر متفاوت است. در نتیجه فاصله میان نظر و عمل در زنان بیشتر از همین فاصله در مردان است. ج- مردان بیش از سایر مسئولیت های خانوادگی در حوزه تصمیم گیری در باب چگونگی هزینه کردن درآمد خانواده به تنهایی فعال هستند. د- اگر چه در مورد فرزندان همواره نقش کاربسته و مورد انتظار زنان مهم تر است، اما به طور نسبی می توان گفت که هرچه فرزندان بزرگتر می شوند نقش مردان در رابطه با آنها بیشتر می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Gender Analysis of Perceived (Expected) and Performed Roles of Women in Family

چکیده [English]

To explain the differences between the familial roles in men and women, this article has tried to analyze the perception of employed individuals, both men and women, towards their familial duties, their performance, as well as the possible gap between percieved and performed roles.
The study is based on a survey. The sample population of the research constitutes employed married men and women residing in Tehran. The sample is selected from research centers of state university and industrial centers in the city of Tehran. The research shows that: a) the division of labor in housework is based on gender roles, b) the attitude of men and women about their duties and their roles in the family differs consequently, c) The gap between perceived and performed roles is greater for women than for men.
It is also possible to conclude from the research that men are in charge of decision making and the financial matters in the family while it is expected for women to stay at home to take care of children; But as the children grow up the role of men with regards to children is increased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gender
  • Men and Women
  • Role
  • Familial Roles
  • Expected and Performed Roles
  • Attitude towards Roles