نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

2 ?? دانشجوی دکتری جامعه¬شناسی سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در اغلب فرهنگ‌ها فرایند زنانگی در دختران جوان کمتر با ‌اهمیت تلقی شده و به عنوان موضوعی در حوزة مطالعات جنسیت کمتر مورد توجه قرار‌ گرفته است. طرز تلقی دختران از زنانگی، نحوة پذیرش و ایفاء ارزش‌های زنانگی توسط دختران از موضوعات قابل تأمل در بررسی زنانگی در میان دختران جوان است. در این پژوهش با شیوة نمونه‌گیری تصادفی هدفمند و تغییرات بیشینه و تعیین حجم نمونه به شیوة ایدئال نمونه‌گیری، به توصیف برداشت دختران از ارزش‌ها، عمل به کلیشه‌ها، نقش‌ها و هنجارهای جنسیتی در آنان پرداخته‌ایم. یافته‌های این پژوهش مقدماتی با توجه به رویکرد کیفی (مصاحبه‌های گروهی و فردی) نشان می‌دهد زنانگی در دختران جوان با پذیرش نقش‌ها و هنجارهای متناسب با موقعیت اجتماعی و مقتضیات سنی تعریف می‌شود. علاوه بر این تصویری که آن‌ها از ارزش‌های زنانگی و نقش‌های زنانه ارائه می‌نمایند مبتنی بر تصورات قالبی و برداشت‌های رایج در این‌باره است. دختران جوان به موازات توجه به نقش‌ها و فعالیت‌های اجتماعی زنان به نقش‌های رایج زنانه مبتنی بر تقسیم کار جنسیتی و تعریف زن از منظری مردانه گرایش دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Young Girls and Feminity( A Case Study on Girls in High Schools of Tehran

چکیده [English]

In most of the cultures the issue of femininity has not been paid attention adequately. It is while the young girls’ perception of femininity and the way that they adopt and perform the related values is an important issue. In this research a purposeful random sample has been selected and 35 girls aged 14 to 18 were included in the study. The result of research shows that the femininity in the young girls is depended on the acceptance of roles and norms which are assumed suitable for their social position and their age circumstances. Besides the study shows that the perception of young girls about the values related to femininity and gender roles is influenced by stereotypes and conventional perception which exists in the society. The study also reveals that although the young girls are concerned about the social activities but they stick to the gender stereotypes as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Femininity
  • girlhood
  • Womanhood
  • Girls Studies
  • gender roles
  • Gender Stereotypes.