نویسندگان

1 * استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی، دانشگاه آزاد اسلامی: واحد تهران علوم و تحقیقات

چکیده

این مقاله به بررسی نخستین پژواک اندیشه‌ها و نظرات مربوط به دفاع از برابری زن و مرد در جهان عرب، پس از نهضت می‌پردازد. پیشرفت‌های علمی در جهان غرب در قرن نوزدهم و رسیدن امواج دانش جدید به جهان عرب و همچنین شرایط اجتماعی و عقب‌ماندگی‌های موجود در کشورهای عربی به تسریع انتشار و افزایش مطالبات اجتماعی زنان در میان این کشورها کمک شایانی کرد. تأثیر این امواج ابتدا در میان اندیشمندان عرب و سپس در میان روشنفکران و به‌ویژه شاعران از قدرت شگرفی برخوردار گردید. همچنانکه چنین نظراتی در ادبیات انعکاس می‌یافت، دیدگاه‌های مخالف آن نیز که متکی بر سنت، به رسوخ این اندیشه در جهان اسلام اعتراض داشتند، به واکنش می‌پرداختند.
جمیل صدقی زهاوی از جمله شاعرانی است که در صحنة اجتماعی عراق به طرح دیدگاه‌های نوین دربارة زنان مسلمان در اشعارش پرداخته است. این مقاله می‌کوشد افزون بر طرح اندیشه‌های روشنفکران عرب، چالش‌های موجود بر سر راه این اندیشه را نیز بیان کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Woman in Jamil Sedqi Zahavi's Poem

چکیده [English]

This article explores the primitive ideas supporting the equality between men and women in Arab Society after the movement. The scientific advances in the West during the nineteenth century as well as their impact on the Arab world combined with the social conditions of Arab countries and their backwardness contributed to the increasing social demands of women. The impact of this new wave was primarily observed amongst the Arab intellectuals particularly the poets. While such ideas were being reflected in the literature, the opposing views based on tradition objected to the penetration of these ideas in the Islamic world.
One of the poets who introduced new ideas about Muslim women to Iraq society is Jamil Sedqi Zahavi. This article is trying to reveal the challenges facing his thoughts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jamil Sedqi Zahavi
  • Iraq Society
  • Women's Liberty
  • Veil