نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشیار گروه جمعیت‌شناسی دانشگاه تهران

چکیده

هم‌سو با روند کلی تحولات باروری در ایران، آذربایجان غربی در طول سال‌های اخیر کاهش باروری گسترده‌ای را تجربه کرده است. در این مطالعه، ضمن تحلیل هم‌گروه تغییرات اجتماعی و اندیشه‌ای، تلاش می‌کنیم تا تأثیر تعاملی این متغیرها بر رفتار و ایده‌آل‌های باروری زنان کُرد و تُرک را تحلیل کنیم. روش تحقیق، پیمایشی است. جمعیت آماری زنان 49-15 ساله‌ی متعلق به یکی از خانوارهای معمولی ساکن در شهرستان ارومیه است که حداقل یک‌بار ازدواج ‌ کرده‌اند. حجم کل نمونه 768 خانوار است که در نهایت پرسش‌نامه‌های مربوط به 739 زنِ واجد شرایط تحلیل خواهد شد. روش نمونه‌گیری، ترکیبی از روش‌های خوشه‌ایِ چندمرحله‌ای، تصادفی و تصادفیِ سیستماتیک است. تکنیک گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه‌ی ساخت‌یافته است. یافته‌ها از عمومیت تغییرات اجتماعی و تحولات خانواده در میان گروه‌های قومی مورد مطالعه به‌ویژه در گروه‌های هم‌دوره‌ی اخیرتر ازدواج حکایت دارد. بر اساس این مطالعه، تغییرات اندیشه‌ای محسوس در زمینه‌ی ازدواج و فرزندآوری و نیز رفتار و ایده‌آل‌های باروری زنان گروه‌های قومی به‌وجود می‌آید. نتایج گویای آن است که تغییرات اجتماعی و تحولات خانواده ملازم با تغییر در نگرش‌ها و ایستارهای مرتبط با ازدواج و فرزندآوری و در نهایت رفتار و ایده‌آل‌های باروری است. یافته‌ها از نتایج تحقیقات پیشین مبنی بر اشاعه‌ی ارزش‌ها و هنجارهای باروری پایین و هم‌گرایی رفتار و ایده‌آل‌های باروری گروه‌های قومی حمایت می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In line with the general fertility changes in Iran, the west Azerbaijan has experienced a phenomenal fertility decline in recent years. In this study, in
addition to cohort analysis of social and ideational changes, we attempt to study the interactional impact of these variables on fertility behavior and
ideals of Kurd and Turk women. This research is conducted by survey method. The statistical population covers ever-married women aged 15-49
residing in Orumieh district. The total sample size is 768 households out of which finally 739 questionnaires have been analyzed. A combination of
sampling techniques including multistage clustering and systematic random sampling are employed. Findings show that regarding the case study a
general change is observed in terms of social and family changes. According to this study a noticeable ideational changes has occurred in marriage,
childbearing, fertility behavior and ideals of women. Results confirm that social and family changes are accompanied with changes in attitudes related
to marriage and childbearing and finally fertility behavior and ideals. Findings support the results of the previous researches about the diffusion
of low fertility values and norms and convergence in fertility behavior and ideals of ethnic groups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Background Variables
  • cohort analysis
  • cumulative fertility
  • Ethnic Groups
  • Multiple Classification Analysis
  • Proximate Determinants