نویسندگان

1 استادیار دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری جامعه¬شناسی دانشگاه اصفهان

3 کارشناسی ارشد جامعه¬شناسی و دبیر آموزش و پرورش

چکیده

یکی از مباحث مطرح در حوزه‌ی توسعه، میزان مشارکت فعال زنان در عرصه‌های مختلف اجتماع از جمله در تصمیم‌گیری‌های کلان جامعه است. نابرابری‌های جنسیتی به‌ویژه در حوزه‌ی مدیریتی سبب شده تا آن‌گونه که شایسته است از نیروی بالقوه‌ی زنان استفاده نشود، البته این نابرابری‌ها با توجه به سطح توسعه‌ی کشورها متفاوت است. در تحقیق حاضر به‌منظور تبیین نابرابری‌های جنسیتی نظریه‌هایی گوناگون ارایه، اما بر نظریه‌ی‌ نئوکلاسیک بیشتر تأکید می‌شود. بر اساس این نظریه مسئولیت‌های خانوادگی زنان،‌ ویژگی‌های جسمی و جنسیتی آنان و شرایط اجتماعی و فرهنگی حاکم بر جامعه و سازمان‌ها باعث ایجاد نابرابری‌های جنسیتی و تداوم آن‌ها می‌شود. در نتیجه، نگرشی مثبت نسبت به واگذاری مشاغل مدیریتی به زنان وجود ندارد. این پژوهش با هدف محوری «شناخت نگرش شاغلان سازمان‌های دولتی استان آذربایجان شرقی به موضوع مدیریت زنان» و به‌شیوه‌ی پیمایشی و با نمونه‌ی 408 نفر انجام می‌شود. مهم‌ترین نتایج تحقیق حاضر نشان می‌دهد که موانع نامریی و به تعبیری «سقف شیشه‌ای» به‌گونه‌ای محسوس در سازمان‌های مورد مطالعه وجود دارد. نتایج آزمون ضریب همبستگی و رگرسیون چندمتغیره نشان می‌دهد که به ترتیب؛ پذیرش باورها و کلیشه‌های مربوط به «ویژگی‌های جسمی و جنسیتی زنان»، «مسئولیت‌های خانوادگی»، «وضعیت اجتماعی حاکم بر جامعه و سازمان‌ها» و سپس متغیرهای «سطح تحصیلات»، «تعداد اعضای خانوار» و «سن» مهم‌ترین عوامل مرتبط با نگرش جامعه‌ی آماریِ مورد مطالعه نسبت به تصدی پست‌های مدیریتی توسط زنان است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

One of the important issues in development is the rate of active participation of women in different fields including macro-decision makings of society.
Gender inequality especially in management field has caused much potential of women to be left untouched. In Most countries women have a share in
social, economic decisions. But Iran has not been successful in this process. There are many theories for explaining gender inequality .for example: Neo
Classic,-Segmentation of labor market, Gender (Feminist), socialization, social learning and others theories. These theories emphasize on gender and
body traits of women, household responsibility and social conditions of organizations and society, gender socialization and gender stereotype
variables. The aim of this survey is to study the factors that affect gender inequality especially in management field. Here, we consider gender and
body traits of women, household responsibility and social conditions of organizations and society variables that are more important. The sample size
of survey is 408 staff of state organizations in east Azerbaijan province. The results show that there are invisible obstacles known as “glass ceiling” in
these organizations. Thus, gender and body traits of women, household responsibility, social conditions of organizations, education, family and age
affect gender inequality especially in management domain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • gender inequality
  • gender stereotypes
  • management
  • Socialization
  • Women