نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه توسعه‌ی روستایی دانشگاه صنعتی اصفهان

2 دانش آموخته‌ی کارشناسی ارشد توسعه‌ی روستایی دانشگاه صنعتی

چکیده

هدف نوشتار حاضر که ماحصل انجام یک پژوهش میدانی از نوع پیمایشی است، مطالعه و ارزیابی خوداتکایی اقتصادی زنان روستایی و عوامل اثرگذار بر آن، در دو منطقه «جلگه‌ای» و «کویری» مرکز استان اصفهان است. دستاوردهای پژوهش نشان می‌دهد نیاز مبرم خانواده، دلیل اصلی اشتغال‌ درصد قابل‌توجهی از زنان روستایی است. نتایج پژوهش هم‌چنین مؤید این است که نزدیک به‌نیمی از زنان فعال در حوزه اقتصاد، دریافت کننده درآمد حاصل از دست‌رنج خویش نبوده، حتی برای نزدیک به دو سوم از زنانی که دریافت‌کننده‌ی تمام و یا بخشی از درآمد خود هستند نیز امکان هزینه کردن درآمدشان به‌صورت مستقل وجود ندارد. برای زنانی هم که امکان هزینه کردن درآمد حاصل از فعالیت‌های اقتصادی‌شان وجود دارد، به‌لحاظ درجه‌ی اختیارشان در هزینه‌کِرد درآمد بین سرفصل‌های مختلفِ هزینه‌ای‌ تفاوتی کاملا معنی‌دار وجود دارد. سطح خوداتکایی نه چندان قابل اعتنای زنان منطقه پژوهش با سهم دریافتی آن‌ها از درآمدشان رابطه‌ی مستقیم داشته؛ اشتغال به فعالیت‌های اقتصادی خارج از خانه، کارفرما بودن، داشتن فعالیت‌های اقتصادی متعدد، مزدبگیری و امکان پس‌انداز از جمله مهم‌ترین عوامل مؤثر بر خوداتکایی آن‌هاست

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Evaluation of economic self-reliance of rural women and delineation of related economic factors

نویسندگان [English]

  • Amir Mozaffar Amini 1
  • Mohammad ali Shapurabadi 2

1

2

کلیدواژه‌ها [English]

  • Desert
  • economic activities
  • Income
  • Iran
  • Isfahan
  • rural women
  • Self-reliance